fbpx Zarządzenie nr 134/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 października 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 161/R/21 Rektora UG w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program staży zagranicznych dla młodych... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 134/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 października 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 161/R/21 Rektora UG w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 28 października 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), § 34 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) oraz § 59 Regulaminu Pracy – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. W Regulaminie konkursu „Program staży zagranicznych dla młodych naukowców UG” stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 161/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 listopada 2021 roku  wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)         uzyskał zaproszenie do odbycia stażu naukowego w jednym z ośrodków akademickich wymienionych w aktualnej edycji Global Ranking of Academic Subjects (ranking szanghajski) - dla dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i THE World University Ranking by subject dla dziedziny nauk humanistycznych.”;

  1. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Laureat konkursu na realizację stażu utrzymuje środki na pokrycie kosztów:

            1) podróży do miejsca odbywania stażu i z powrotem wraz z kosztami ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW i  ewentualnej legalizacji pobytu – w formie ryczałtu w wysokości uzależnionej od odległości w linii prostej miejsca odbywania stażu od Gdańska:

 

Odległość (w km) w linii prostej między Gdańskim a celem podróży

Całkowita kwota na jedną osobę

poniżej 500

1 600,00 PLN

500 - 999

3 400,00 PLN

1 000 – 2 999

4 800,00 PLN

3 000 – 5 999

6 200,00 PLN

6 000 - 7999

7 600,00 PLN

powyżej 8000

10 000,00 PLN

 

       2) pobytu – w formie ryczałtu w wysokości  800,00 PLN za każdy dzień pobytu.”.

  1. Ujednolicony tekst Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 listopada 2022 roku, 14:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli