fbpx Zarządzenie nr 115/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2022 roku w sprawie organizacji ćwiczeń sprawdzających warunki ewakuacji ludzi w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 115/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 września 2022 roku
w sprawie organizacji ćwiczeń sprawdzających warunki ewakuacji ludzi w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 30 września 2022 roku

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 ze zm.) – zarządza się, co następuję:

 

§ 1.

Celem zarządzenia jest ujednolicenie zasad na jakich odbywać będzie się praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji oraz zapewnienie, że w wyniku przeprowadzonych ćwiczeń praktycznych pracownicy zostaną odpowiednio przygotowani na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych, a także ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

 

§ 2.

 1. Administrator budynku lub osoba przez niego wyznaczona jest odpowiedzialna za organizację ćwiczeń, o których mowa w ust. 2 mających na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji ludzi w budynkach należących do Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, ćwiczenia należy organizować co najmniej raz w roku, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. W przypadku pozostałych budynków przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, ćwiczenia należy przeprowadzać co najmniej raz na dwa lata.
 3. W przypadku jednostek organizacyjnych, na terenie których znajdują się źródła promieniowania jonizującego, ćwiczenia uwzgledniające zagrożenia radiologiczne należy przeprowadzać minimum raz na dwa lata.
 4. Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za administrowanie budynkiem lub osoba przez niego wyznaczona przygotowuje i przekazuje do właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej informacje o terminie ćwiczeń z ewakuacji, o których mowa w ust. 2 minimum na tydzień przed ich planowanym przeprowadzeniem. Informację tę przekazuje również drogą mailową do Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia.
 5. Ćwiczenia każdorazowo należy zorganizować z udziałem wyznaczonego przedstawiciela jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za administrowanie budynkiem oraz Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia. Jeśli jest to zasadne, ćwiczenia przeprowadza się z udziałem innych przedstawicieli, np. Straży Uniwersyteckiej, Działu Inwestycji i Remontów, firm zewnętrznych odpowiedzialnych za obsługę i konserwację uruchamianych systemów/urządzeń przeciwpożarowych.
 6. Obserwatorzy biorący udział w ćwiczeniach muszą być odpowiednio oznakowani. Oznakowanie dostępne jest w magazynie Odzieży Ochronnej i Roboczej Uniwersytetu Gdańskiego. Za jego zapewnienie odpowiada osoba odpowiedzialna za realizację ćwiczenia.
 7. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do udzielenia pomocy przy organizacji oraz przeprowadzaniu ćwiczeń odbywających się w obiekcie będącym siedzibą ich jednostki.
 8. Każdy pracownik, student, gość przebywający w obiekcie w którym są przeprowadzane ćwiczenia z ewakuacji zobowiązany jest do udziału w ćwiczeniach i przestrzegania obowiązujących w danym obiekcie zasad ewakuacji. 

 

§ 3.

 1. Osoba odpowiedzialna za realizację ćwiczenia przygotowuje program ćwiczenia oraz wysyła go nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem ich przeprowadzenia do:
 1. dyrektora Centrum Eksploatacji Nieruchomości;
 2. kierownika Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia;
 3. obserwatorów wskazanych w programie ćwiczeń;

Wzór programu ćwiczeń stanowi załącznik nr 1.

 1. Informacje zawarte w programie ćwiczenia nie powinny być przekazywany osobom postronnym, których poinformowanie jest zbędne i nie wpłynie na bezpieczeństwo przeprowadzenia ćwiczenia.

 

§ 4.

 1. Osoba zgłaszająca i/lub alarmująca służby ratunkowe i inne osoby w Uniwersytecie Gdańskim o alarmie ćwiczebnym (np. Państwową Straż Pożarną) podczas rozmowy zobowiązana jest każdorazowo użyć sformułowania „to są ćwiczenia”.
 2. W trakcie ćwiczeń należy stosować środki pozoracji w postaci na przykład:
 1. wykorzystania urządzeń do wytwarzania sztucznego dymu – pozoracja pożaru;
 2. wywieszenia informacji o włączeniu urządzenia ppoż. lub ppoż. wyłącznika prądu w miejscu jego uruchomienia;
 3. użycia manekina lub wyznaczenia osoby mającej symulować osobę poszkodowaną;
 4. użycia krzeseł ewakuacyjnych, apteczki lub defibrylatora.
 1. Zdjęcie napięcia w budynku w trakcie ćwiczeń powinno za każdym razem zostać zasymulowane, bez wykonania rzeczywistego wyłączenia. Powyższe nie dotyczy przypadku, kiedy pracownik Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości świadomie zezwoli na wykonanie wyłączenia, a informacja zostanie udokumentowana.
 2. W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia, ćwiczenia może przerwać osoba odpowiedzialna za realizację ćwiczenia lub kierujący działaniami ratowniczymi. Osoby te decydują również o zakończeniu ćwiczeń.

 

§ 5.

 1. Po zakończonych ćwiczeniach osoba odpowiedzialna za realizację ćwiczeń omawia spostrzeżenia i wnioski z obserwatorami oraz proponuje działania naprawcze.
 2. Projekt sprawozdania z ćwiczeń, którego wzór stanowi załącznik nr 2, wysyła się nie później niż 7 dni po ich przeprowadzeniu do opiniowania niżej wskazanych osób:
 1. kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za administrowanie budynkiem;
 2. kierownika głównej jednostki organizacyjnej, w której miały miejsce ćwiczenia;
 3. kierownika Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia;
 4.  innych kierowników komórek organizacyjnych, których dotyczą proponowane wnioski doskonalące.
 1. Sprawozdanie z ćwiczeń zatwierdza Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego lub Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Osoba odpowiedzialna za organizację ćwiczeń przekazuje kopie zatwierdzonego sprawozdania do Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia.
 3. W przypadku potrzeby przeprowadzenia dodatkowych ćwiczeń na terenie UG, sposób ich przeprowadzenia należy każdorazowo uzgodnić z Biurem Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 października 2022 roku, 13:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz