fbpx Zarządzenie nr 107/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 107/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2022 roku
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
sobota, 1 października 2022 roku

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) z uwzględnieniem art. 77² § 4 i § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 22 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 25/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 skreśla się pkt 9;

2) w § 7 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku kierowania studenckimi praktykami zawodowymi lub sprawowania opieki nad tymi praktykami na więcej niż jednym kierunku studiów, nauczyciel akademicki może otrzymać wielokrotność dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.”;

3) w § 11 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku godzin ponadwymiarowych zrealizowanych na studiach niestacjonarnych, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 finansowane jest przez wydział, na którym zostały zrealizowane zajęcia, ze środków uzyskiwanych na tym wydziale z tej formy studiów.”;

4) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku nauczyciela akademickiego, którego wymiar pensum został obniżony na zasadach określonych w § 19 i § 20 Regulaminu Pracy UG, oblicza się wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych według liczby przepracowanych godzin wykraczających poza pensum w wymiarze nieobniżonym, ustalonym w Regulaminie Pracy UG.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

㤠13.

1. Z uwzględnieniem § 95b Regulaminu Pracy UG do dnia 10 października na wydziałach oraz w Centrum Języków Obcych oraz w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu sporządza się zestawienia planowanych obciążeń dydaktycznych na dany rok akademicki.

2. Zestawienie jest sporządzane dla zajęć dydaktycznych określonych w § 18 ust. 1 Regulaminu Pracy UG w podziale na godziny zaliczane do pensum dydaktycznego oraz godziny ponadwymiarowe.

3. Zestawienia podlegają zatwierdzeniu przez poszczególnych nauczycieli akademickich i dziekana albo dyrektora centrum oraz są składane w Biurze Kształcenia do dnia 31 października roku akademickiego, którego dotyczy zestawienie.”;

6) Dodaje się § 13a w brzmieniu:

㤠13a.

1. Na wydziałach oraz w centrach, o których mowa w § 13, sporządza się sprawozdania z realizacji zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim. Sprawozdania sporządza się zgodnie z podziałem, o którym mowa w § 13 ust. 2.

2. Sprawozdania podlegają zatwierdzeniu przez poszczególnych nauczycieli akademickich oraz dziekana albo dyrektora centrum, o którym mowa w § 13. Zrealizowanie zajęć dydaktycznych, w tym prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych, na wydziale innym niż macierzysty lub w szkole doktorskiej potwierdzają:

1) dziekan wydziału macierzystego;

2) dziekan wydziału innego niż macierzysty lub dyrektor szkoły doktorskiej albo osoba upoważniona przez dziekana lub dyrektora. 

3. Sprawozdania są składane w Biurze Kształcenia do dnia 15 lipca każdego roku, z zastrzeżeniem, że sprawozdania obejmujące zajęcia terenowe są składane niezwłocznie po zakończeniu tych zajęć.”;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

㤠14.

1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się nauczycielowi akademickiemu po dokonaniu rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 13a, raz w roku, w terminie 2 miesięcy od zakończenia roku akademickiego, o ile Rektor nie zarządzi rozliczania w krótszych okresach. 

2. W przypadku wykonania i rozliczenia przez nauczyciela akademickiego pensum w całości w semestrze zimowym danego roku akademickiego, wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych może być przyznane i wypłacone w semestrze letnim przed zakończeniem tego roku akademickiego na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 13a.

3. W przypadku nauczyciela akademickiego, którego stosunek pracy rozwiązał się w trakcie roku akademickiego wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się po dokonaniu rozliczenia godzin dydaktycznych na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 13a, najpóźniej w ostatnim dniu trwania stosunku pracy.”;

8) uchyla się załącznik nr 9 „Tabela podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych określonych odrębnymi przepisami, miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i minimalnych miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego pracowników  zatrudnionych w przedszkolu UG” do Regulaminu;

9) załącznik nr 14 „Zasady przyznawania pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych” do Regulaminu – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia;

10) w załączniku nr 16 „Zasady przyznawania nagród rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi” skreśla się § 1 ust. 3.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i uwzględnia zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem oraz zarządzeniem nr 28/R/22 Rektora UG z dnia 1 marca 2022 roku, zarządzeniem nr 178/R/21 Rektora UG z dnia 10 grudnia 2021 roku, zarządzeniem nr 166/R/21 Rektora UG z dnia 18 listopada 2021 roku, zarządzeniem nr 70/R/20 Rektora UG z dnia 29 czerwca 2020 roku a także bierze pod uwagę dotychczasowe zmiany powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Z uwzględnieniem art. 772 § 1, § 4 i § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1320 ze zm.) zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w Biuletynie Informacji Publicznej UG.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 września 2023 roku, 10:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli