fbpx Zarządzenie nr 66/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 maja 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 66/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 maja 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 10 maja 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz § 33 Regulaminu wynagradzania pracowników UG stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 25/R/20 Rektora UG z dnia 17 marca 2020 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 38/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.) – załączniki: nr 11 (wzór wniosku o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczyciela akademickiego), nr 12 (wzór wniosku o przyznanie nagrody zespołowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczycieli akademickich) i nr 13 (wzór wniosku o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim)
– otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 sierpnia 2023 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło