fbpx Zarządzenie nr 52/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie książki kontroli oraz zasad gromadzenia i postępowania z materiałami pokontrolnymi | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 52/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
7 kwietnia 2022 roku
w sprawie książki kontroli oraz zasad gromadzenia i postępowania z materiałami pokontrolnymi

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 7 kwietnia 2022 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Uczelnia prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie:
 
1) rejestr wszystkich zewnętrznych kontroli i audytów, zwany dalej „książką kontroli”;
2) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i audytów;
3) protokoły kontroli i audytów.
 
2. Książka kontroli oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i audytów przechowywane są w Biurze Kanclerza.
3. Protokoły kontroli i audytów przechowywane są w jednostce organizacyjnej, w której przeprowadzona była zewnętrzna kontrola lub audyt.

 

§ 2.

1. W przypadku wszczęcia kontroli lub audytu, jednostka kontrolowana zobligowana jest okazać kontrolującemu książkę kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2, celem dokonania stosownego wpisu.
2. Jednostka kontrolowana o wszczęciu kontroli zewnętrznej informuje:
 
1) Biuro Kontroli Wewnętrznej;
2) Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia – w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Agencji Atomistyki.

 

§ 3.

1. Wszystkie jednostki organizacyjne, w których przeprowadzana była zewnętrzna kontrola lub audyt zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania do Biura Kanclerza kserokopii zaleceń pokontrolnych albo innego wyniku kontroli lub audytu.
2. Biuro Kanclerza odnotowuje wpłynięcie dokumentów, o których mowa w ust. 1 w książce kontroli, a następnie przekazuje je do:
 
1) Biura Kontroli Wewnętrznej;
2) Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia – jeżeli dokumenty te dotyczą kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Agencji Atomistyki.

 

§ 4.

Zgodnie z obowiązującymi Procedurami organizowania i przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Uniwersytecie Gdańskim oraz Regulaminem Organizacyjnym UG, Biuro Kontroli Wewnętrznej i Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w ramach posiadanych kompetencji kontroluje wykonanie przez jednostki organizacyjne Uczelni zaleceń pokontrolnych.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 41/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie książki kontroli oraz zasad gromadzenia i postępowania z materiałami pokontrolnymi.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku86.79 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 kwietnia 2022 roku, 13:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło