fbpx Zarządzenie nr 18/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie Regulaminu podróży służbowych odbywanych poza granice kraju | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 18/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 lutego 2022 roku
w sprawie Regulaminu podróży służbowych odbywanych poza granice kraju

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 2 lutego 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.)– zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się Regulamin podróży służbowych odbywanych poza granice kraju, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w § 1 sprawuje Prorektor ds. Badań Naukowych.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 72/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Gdańskim Regulaminu podróży służbowych odbywanych poza granice kraju.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 31 maja 2022 roku, 9:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło