fbpx Zarządzenie nr 188/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 188/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 grudnia 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 30 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 33 Regulaminu wynagradzania pracowników UG stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 25/R/20 Rektora UG z dnia 17 marca 2020 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się wzór wniosku o przyznanie dodatku za zajęcia wyrównawcze w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. W zarządzeniu nr 38/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim w § 1 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) wzór wniosku o przyznanie dodatku za zajęcia wyrównawcze – załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 sierpnia 2023 roku, 10:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło