fbpx Uchwała nr 58/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 122/19 Senatu określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 58/21
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 września 2021 roku
zmieniająca uchwałę nr 122/19 Senatu określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 30 września 2021 roku

Na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W „Sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 122/19 Senatu UG z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim w § 3 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wnioski formalne rada dyscypliny naukowej albo komisja habilitacyjna rozstrzyga zgodnie z Regulaminem Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (zarządzenie Rektora UG nr 95/R/19 z dnia 31 października 2019 roku, ze zm.).”.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst „Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 października 2021 roku, 11:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło