fbpx Uchwała nr 57/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 121/19 Senatu UG określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 57/21
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 września 2021 roku
zmieniająca uchwałę nr 121/19 Senatu UG określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 30 września 2021 roku

Na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 19 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W „Sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wnioski formalne odpowiednio Senat, rada dyscypliny naukowej oraz komisja doktorska rozstrzyga zgodnie z Regulaminem Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (zarządzenie Rektora UG nr 95/R/19 z dnia 31 października 2019 roku, ze zm.).”;
 
2) w § 3 dodaje się ust 2 w brzmieniu:
„2. Posiedzenia komisji i zespołów powoływanych w postępowaniach w sprawach nadania stopnia doktora mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst „Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 marca 2023 roku, 9:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło