fbpx Zarządzenie nr 132/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 września 2021 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 132/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
15 września 2021 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 1 października 2021 roku

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) oraz § 34 ust. 1 w zw. z § 152 i § 123 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Zarządzenie określa:
 1. zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański;
 2. warunki i tryb zwalniania z opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański.
 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
 1. kierowniku, należy przez to rozumieć kierownika studiów podyplomowych;
 2. obsłudze administracyjnej, należy przez to rozumieć pracownika, do którego zakresu obowiązków należy obsługa administracyjna studiów podyplomowych;
 3. opłacie, należy przez to rozumieć opłatę za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański;
 4. Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego;
 5. uczestniku, należy przez to rozumieć uczestnika studiów podyplomowych;
 6. umowie, należy przez to rozumieć umowę o warunkach odpłatności za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański;
 7. Uniwersytecie, należy przez to rozumieć Uniwersytet Gdański;
 8. Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 9. właściwym prorektorze, należy przez to rozumieć prorektora właściwego do spraw kształcenia;

 

§ 2.

Zarządzenie stosuje się do uczestnika, będącego:

 1. obywatelem polskim;
 2. cudzoziemcem, o którym mowa w art. 323 ust. 1 Ustawy.

 

§ 3.

Uniwersytet pobiera od uczestnika opłatę, której wysokość określa odrębne zarządzenie Rektora. Opłata jest pobierana po zawarciu umowy. Pobieranie opłaty, na etapie rekrutacji, przed zawarciem umowy, jest niedopuszczalne.

 

§ 4.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, uczestnik ma obowiązek zawarcia umowy z Uniwersytetem w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.
 2. Uczestnik, który został przyjęty na studia podyplomowe w trakcie roku akademickiego, na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu, ma obowiązek zawarcia umowy z Uniwersytetem w terminie określonym w § 5 ust. 2 Regulaminu.
 3. Umowa określa w szczególności zasady pobierania opłaty oraz terminy jej pobierania wskazane przez kierownika.

 

§ 5.

 1. Uniwersytet zawiera umowę z uczestnikiem albo z uczestnikiem oraz innym podmiotem, z którego środków jest finansowana opłata, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W imieniu Uniwersytetu umowę zawiera kierownik, działający na podstawie upoważnienia Rektora.
 2. Umowa jest zawierana na przewidywany okres studiów podyplomowych i wygasa z mocy prawa z dniem ukończenia tych studiów bądź utraty statusu uczestnika z innej przyczyny.

 

§ 6.

 1. Wzór umowy określa odpowiednio:
 1. załącznik nr 1 – w przypadku uczestnika wnoszącego opłatę w ratach;
 2. załącznik nr 2 – w przypadku gdy opłata wnoszona przez uczestnika w ratach jest finansowana ze środków innego podmiotu;
 3. załącznik nr 3 – w przypadku uczestnika wnoszącego opłatę w całości, rocznie albo semestralnie;
 4. załącznik nr 4 – w przypadku gdy opłata jest wnoszona przez uczestnika w całości, rocznie albo semestralnie oraz jest finansowana ze środków innego podmiotu.
 1. Wzory umów są dostępne u kierownika lub obsługi administracyjnej, w Akademickim Systemie Teleinformatycznym FAST oraz na stronie internetowej Uniwersytetu.

 

§ 7.

 1. Opłata może być wnoszona:
 1. w całości (opłata całościowa);
 2. semestralnie (opłata semestralna);
 3. rocznie (opłata roczna) – w przypadku studiów podyplomowych, na których obowiązuje rozliczenie roczne.

2. Opłata może być również wnoszona w ratach (opłata ratalna), za zgodą kierownika, o której mowa w § 8.

 

§ 8.

Na wniosek uczestnika złożony do kierownika nie później niż 7 dni przed terminem wniesienia:

1) całej opłaty ‒ w przypadku opłaty całościowej,

2) pierwszej wpłaty ‒ w przypadku opłaty semestralnej i rocznej

‒ kierownik może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty na raty.

 

§ 9.

 1. Uczestnicy wnoszą opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na ogólny rachunek bankowy Uniwersytetu.
 2. Indywidualny numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się:

1) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe – w trakcie rekrutacji na studia podyplomowe;

2) w Portalu Studenta (https://ps.ug.edu.pl) – w trakcie studiów podyplomowych.

 1. Numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, jest podany do wiadomości kandydata na studia podyplomowe i uczestnika w sposób zwyczajowo przyjęty na danych studiach podyplomowych.

 

§ 10.

 1. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach na ogólny rachunek bankowy Uniwersytetu. Opłaty wnoszone w walucie obcej zostaną przeliczone na walutę polską (PLN) zgodnie z obowiązującą tabelą kursów walut banku, w którym została odnotowana płatność.
 2. W przypadku niewniesienia przez uczestnika opłaty w terminach określonych w umowie Uniwersytet wzywa go do wniesienia zaległej opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników studiów podyplomowych oraz skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 3. Niewniesienie opłaty w terminach określonych w umowie uprawnia Uniwersytet do naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.
 4. Wniesienie zaległej opłaty w terminie, o którym mowa w ust. 2, zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty odsetek za czas opóźnienia.
 5. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania przez bank wniesionej opłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie uczestnika zobowiązanego do wniesienia opłaty, w szczególności w wyniku wskazania przez uczestnika w bankowym systemie informatycznym niewłaściwego numeru rachunku bankowego, na który została wniesiona opłata.

 

§ 11.

 1. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych wniesiona opłata podlega zwrotowi, na wniosek uczestnika lub innego podmiotu, z którego środków jest finansowana opłata, skierowany do właściwego prorektora i złożony u kierownika lub obsługi administracyjnej, w wysokości proporcjonalnej do liczby zjazdów pozostałych do:
 1. terminu wniesienia kolejnej raty – w przypadku opłaty ratalnej,
 2. zakończenia semestru – w przypadku opłaty semestralnej,
 3. zakończenia roku – w przypadku opłaty rocznej,
 4. zakończenia studiów podyplomowych – w przypadku opłaty całościowej

– po dniu złożenia przez uczestnika rezygnacji z tych studiów.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez kierownika. Opinia powinna określać wysokość kosztów poniesionych przez Uniwersytet w związku z kształceniem uczestnika na studiach podyplomowych do dnia złożenia wniosku. Do wniosku powinien być dołączony dowód wniesienia opłaty.

 

§ 12.

 1. W przypadku skreślenia uczestnika z listy uczestników studiów podyplomowych z przyczyn innych niż rezygnacja, opłata wniesiona przez uczestnika podlega zwrotowi, na jego wniosek, skierowany do właściwego prorektora i złożony u kierownika lub obsługi administracyjnej, w wysokości proporcjonalnej do liczby zjazdów pozostałych do:
 1. terminu wniesienia kolejnej raty – w przypadku opłaty ratalnej,
 2. zakończenia semestru – w przypadku opłaty semestralnej,
 3. zakończenia roku – w przypadku opłaty rocznej,
 4. zakończenia studiów podyplomowych – w przypadku opłaty całościowej

– po dniu skreślenia z listy uczestników studiów podyplomowych.

 1. Przepis § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 13.

Wzór wniosku w sprawie zwrotu opłaty w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 i 2 oraz w § 12 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. Wzór wniosku jest dostępny u kierownika lub obsługi administracyjnej oraz na stronie internetowej Uniwersytetu.

 

§ 14.

 1. Wznowienie studiów po skreśleniu z listy uczestników studiów podyplomowych z powodu niewywiązania się z obowiązku terminowego wnoszenia opłaty jest możliwe po uiszczeniu zaległej opłaty oraz zwrocie ewentualnych kosztów sądowych poniesionych przez Uniwersytet.
 2. Uczestnik, wznawiając studia podyplomowe, zawiera z Uniwersytetem nową umowę.

 

§ 15.

 1. Właściwy prorektor, działający na podstawie upoważnienia Rektora, na wniosek uczestnika i po zasięgnięciu opinii kierownika, może zwolnić uczestnika z opłaty w całości lub w części. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia i jest dostępny u kierownika lub obsługi administracyjnej oraz na stronie internetowej Uniwersytetu.
 2. Uczestnik może zostać zwolniony z opłaty w uzasadnionych przypadkach wynikających w szczególności z trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.

 

§ 16.

 1. Uczestnik składa wniosek o zwolnienie z opłaty niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim lub przed kolejnym terminem wniesienia opłaty określonym w umowie.
 2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Do wniosku uczestnik dołącza również dokumenty potwierdzające przyczyny zwolnienia z opłaty wskazane we wniosku.

 

§ 17.

Formę zwolnienia cudzoziemca z opłaty określa art. 324 ust. 1 Ustawy.

 

 

§ 18.

 1. Od decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 3, wydanej przez prorektora działającego z upoważnienia Rektora, uczestnikowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Decyzja Rektora wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 3, jest ostateczna.

 

§ 19.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. i ma zastosowanie do edycji studiów podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego
 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski


 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 listopada 2021 roku, 7:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny