fbpx Zarządzenie nr 9/K/21 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 9/K/21
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 sierpnia 2021 roku
w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 27 sierpnia 2021 roku

Na podstawie § 90 ust. 4 oraz § 147 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13  czerwca 2019 roku (ze zm.) — zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Uniwersytet Gdański uruchomił z dniem 1 października 2017 roku system kontroli wjazdu na  teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie (dalej Kampus).
2. Wjazd i wyjazd na teren Kampusu odbywać się będzie wszystkimi dostępnymi bramami, na  których zostały zamontowane kolumny szlabanowe w celu weryfikacji uprawnień do wjazdu na teren Uczelni.
3. Wjazd i wyjazd z terenu Kampusu jest monitorowany i rejestrowany wyłącznie w celach porządkowych i nie oznacza pełnienia przez Uniwersytet Gdański dozoru pojazdów i  pozostawionego w nich mienia.
4. Dla pracowników, słuchaczy studiów podyplomowych, kontrahentów i słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wjazd na teren Kampusu będzie odbywał się za pośrednictwem identyfikatora zbliżeniowego umieszczonego za przednią szybą pojazdu.
5. Dla studentów i doktorantów wjazd na teren Kampusu będzie odbywał się za pośrednictwem ważnej legitymacji studenckiej lub legitymacji doktoranta.
6. Dla pracowników będących nauczycielami akademickimi wjazd na teren Kampusu będzie odbywał się za pośrednictwem identyfikatora zbliżeniowego lub legitymacji nauczyciela akademickiego.
7. Dopuszczalne jest posiadanie jednego dokumentu uprawniającego do wjazdu na teren Kampusu.
8. W sytuacjach wyjątkowych wjazd na teren Kampusu będzie możliwy za pośrednictwem systemu domofonowego, który łączy bezpośrednio z dyspozytorem Straży Uniwersyteckiej.

 

§ 2.

1. Pracownicy, słuchacze studiów podyplomowych, kontrahenci i słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wydziałów UG usytuowanych na terenie Kampusu, w celu ubiegania się o wydanie identyfikatora lub aktywacji ważnej legitymacji nauczyciela akademickiego uprawniającej do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych składają wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz dokonują opłaty na poczet wydania identyfikatora.
2. Aktywacja uprawnienia do wjazdu w formie legitymacji nauczyciela akademickiego powoduje dezaktywację uprawnienia w formie identyfikatora zbliżeniowego.
3. Zmiana uprawnienia z legitymacji nauczyciela akademickiego na identyfikator zbliżeniowy lub odwrotnie wymaga zgłoszenia pisemnego lub pocztą mailową do Biura Straży Uniwersyteckiej. Dopuszczalna jest jedna zmiana i powrót do uprawnienia wydanego jako pierwsze.
4. Studenci i doktoranci Wydziałów UG usytuowanych na terenie Kampusu, w celu nadania uprawnień do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych na podstawie ważnej legitymacji, składają wniosek o nadanie uprawnień do wjazdu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia bez uiszczania opłaty.
5. Identyfikatory uprawniające do wjazdu na teren Kampusu mogą być wydawane odpłatnie kontrahentom, którzy podpisali umowę o współpracy z UG.
6. Jednej osobie przysługuje jeden identyfikator lub uprawnienie wjazdu.
7. Wypełnione wnioski z potwierdzeniem dokonania wpłaty zainteresowane osoby składają:
 
1) pracownicy — w Administracji Obiektu właściwej dla miejsca pracy;
2) doktoranci — we właściwym Dziekanacie lub w Dziale Domów Studenckich;
3) studenci — w Dziale Domów Studenckich lub we właściwym Dziekanacie;
4) słuchacze studiów podyplomowych — we właściwym Sekretariacie;
5) słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku — w Biurze GUTW,
6) kontrahenci – w komórce organizacyjnej nadzorującej umowę z kontrahentem.
 
8. O wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu na teren Kampusu mogą się ubiegać również pracownicy spoza Kampusu w Gdańsku Oliwie. Wniosek należy wówczas uzasadnić.
9. Studenci oraz doktoranci Wydziałów spoza Kampusu w Oliwie w celu nadania uprawnień do  wjazdu na podstawie legitymacji zobowiązani są potwierdzić, we właściwym dziekanacie, iż  uczestniczą w zajęciach na Wydziałach mieszczących się na terenie Kampusu w Oliwie i  złożyć wniosek o nadanie uprawnień do wjazdu.
10. Kontrahenci zainteresowani otrzymaniem identyfikatora, uprawniającego do wjazdu na teren Kampusu, zobowiązani są na wniosku potwierdzić zasadność wydania takiego identyfikatora przez osobę nadzorującą umowę o współpracy z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego.
11. Wydanie aktywnego identyfikatora nastąpi w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Wnioskujący odbiera identyfikator w miejscu złożenia wniosku oraz potwierdza podpisem zapoznanie się z  Regulaminem wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu w Gdańsku Oliwie, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
12. Nadanie uprawnień studentom i doktorantom następuje na podstawie złożonego wniosku w  terminie 7 dni. Aktywowanie legitymacji następuje przez zgłoszenie się osoby wnioskującej do dyspozytorni Straży Uniwersyteckiej w Bibliotece Głównej UG celem aktywacji legitymacji.
13. Aktywacja legitymacji nauczyciela akademickiego lub zmiana dokumentu uprawnienia następuje przez zgłoszenie się osoby wnioskującej do  operatora systemu Straży Uniwersyteckiej w  dyspozytorni Biblioteki  Głównej UG .
14. Wszystkie dotychczas wydane uprawnienia zachowują ważność.

 

§ 3.

1. Zmianę danych zawartych we wniosku, każdy wnioskujący powinien niezwłocznie zgłosić do  Straży Uniwersyteckiej, która jest administratorem bazy danych systemu kontroli wjazdu na teren Kampusu. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować czasowym lub całkowitym cofnięciem uprawnień do wjazdu na teren Kampusu.
2. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży wydanego identyfikatora lub legitymacji, wymagane jest niezwłoczne poinformowanie Straży Uniwersyteckiej.

 

§ 4.

1. Za wydanie identyfikatora pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 15 zł brutto.
2. Pracownicy i słuchacze dokonują wpłaty za wydanie identyfikatora bezpośrednio w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Kontrahenci dokonują opłaty za wydanie identyfikatora w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego lub przelewem na konto nr 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415. Po potwierdzeniu wpłaty przez Dział Finansowy Uniwersytetu Gdańskiego zostanie kontrahentom wystawiona faktura VAT.
4. Ponowne wydanie identyfikatora z tytułu zgubienia, zniszczenia lub kradzieży wymaga ponownego złożenia wniosku i wniesienia opłaty. Wydanie ponownego identyfikatora powoduje dezaktywację poprzedniego.
5. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do wjazdu lub ich cofnięcia, opłata o której mowa w ust. 1 nie podlega zwrotowi.
6. Identyfikatory do wjazdu na teren Kampusu  wydawane pracownikom zatrudnionym na czas określony, słuchaczom studiów podyplomowych oraz słuchaczom Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą być przedłużone na podstawie potwierdzonej informacji przesłanej pisemnie lub pocztą mailową z właściwej jednostki organizacyjnej UG bez konieczności wymiany dotychczasowego identyfikatora.
7. Uprawnienia do wjazdu na legitymację studenta lub doktoranta są aktywne w okresie od 1  października do 31 października roku następnego i mogą być przedłużone nieodpłatnie na  kolejny okres po przedłożeniu ważnej legitymacji studenckiej lub legitymacji doktoranta operatorowi systemu w dyspozytorni Straży Uniwersyteckiej w Bibliotece Głównej UG w  celu aktywacji uprawnienia.
8. Uprawnienia do wjazdu nauczyciela akademickiego są aktywne na okres obowiązywania zatrudnienia osoby wnioskującej .

 

§ 5.

W wyjątkowych przypadkach Kanclerz może podjąć decyzję dotyczącą nadania uprawnień wjazdu na teren Kampusu.

 

§ 6.

Traci moc zarządzenie nr 5/K/17 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
mgr Jacek Jętczak
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 sierpnia 2021 roku, 10:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło