fbpx Zarządzenie nr 98/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 98/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
6 lipca 2021 roku
w sprawie liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 6 lipca 2021 roku

Na podstawie § 34 ust. 1 i 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Zarządzenie określa zasady ustalania liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Gdańskim.
2. Zarządzenie stosuje się do grup studenckich na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

 

§ 2.

W zależności od formy zajęć dydaktycznych, o których mowa w pkt 1–6, ustala się następujące liczebności grup studenckich:
1) wykład, w tym wykład do wyboru – od 25 osób,
2) konwersatorium – od 25 osób,
3) seminarium dyplomowe – od 8 do 12 osób,
4) lektorat – od 15 do 25 osób,
5) ćwiczenia laboratoryjne na kierunkach eksperymentalnych oraz ćwiczenia profilowane i  rehabilitacyjne wychowania fizycznego – od 8 do 12 osób,
6) ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, terenowe, warsztatowe, symulatory oraz ogólnorozwojowe ćwiczenia wychowania fizycznego – od 15 do 30 osób.

 

§ 3.

Dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwiększyć lub zmniejszyć o 1 osobę liczebność grupy studenckiej na zajęciach dydaktycznych, o których mowa w § 2 pkt 4–6.

 

§ 4.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, prorektor właściwy ds. studenckich może ustalić liczebność grupy inną, niż wskazana w § 2.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dziekan lub dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej składa do prorektora właściwego ds. studenckich w terminie do dnia:
 
1) 31 października – w przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym,
2) 15 marca – w przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim.
 
3. Rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 2, prorektor właściwy ds. studenckich uwzględnia w szczególności:
 
1) liczbę studentów na roku studiów,
2) specyfikę zajęć dydaktycznych lub
3) planowany wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego, prowadzącego zajęcia w grupie studenckiej, której wniosek dotyczy.

 

§ 5.

Na wniosek dziekana prorektor właściwy ds. studenckich może ustalić liczebność grupy studenckiej inną niż wskazana w § 2 pkt 3, jeżeli seminarium jest realizowane w formie tutoringu. Zmiana liczebności grupy w tym trybie może nastąpić w trakcie roku akademickiego.

 

§ 6.

Traci moc zarządzenie nr 103/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 listopada 2013  r. w sprawie określenia liczebności grup na Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku150.43 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 lipca 2021 roku, 9:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło