fbpx Uchwała nr 34/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 121/19 Senatu UG określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 34/21
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 maja 2021 roku
zmieniająca uchwałę nr 121/19 Senatu UG określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 27 maja 2021 roku

Na podstawie art. 192 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 19 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W „Sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 ust. 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Przepisach wprowadzających – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”;

 1. dodaje się § 1a w brzmieniu:

㤠1a. [zakres podmiotowy pozytywny regulacji]

1.   Z uwzględnieniem art. 179 ust. 6 Przepisów wprowadzających, niniejszy załącznik stosuje się do osób, które ubiegają się o nadanie stopnia doktora w postępowaniach w  sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r.:

1)  w trybie kształcenia doktorantów w szkole doktorskiej (doktoranci szkół doktorskich);

2)  w trybie eksternistycznym, w tym do pracowników Uniwersytetu.

2.   Przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się również osobę, która rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiega się o nadanie stopnia doktora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wszczętym po dniu 30 września 2019 r., z uwzględnieniem art. 179 ust. 7-9 Przepisów wprowadzających.”;

 1. dodaje się § 1b w brzmieniu:

㤠1b. [zakres podmiotowy negatywny regulacji]

Niniejszego załącznika nie stosuje się do osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 roku. W przypadku takich osób stosuje się przepisy dotychczasowe – ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz akty wykonawcze do tej ustawy, a także art. 179 ust. 1-3 Przepisów wprowadzających.”;

 1. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. [zmiana promotora oraz promotora pomocniczego ‒ tryb eksternistyczny]

1. Senat, w przypadku ubiegania się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauki lub rada dyscypliny naukowej, w przypadku ubiegania się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej – na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, promotora lub promotora pomocniczego, złożony odpowiednio do przewodniczącego Senatu lub rady, podejmuje uchwałę w sprawie zmiany promotora lub promotora pomocniczego osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora.

2. Senat, w przypadku ubiegania się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauki lub rada dyscypliny naukowej, w przypadku ubiegania się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej z własnej inicjatywy podejmuje uchwałę o zmianie promotora lub promotora pomocniczego osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, jeżeli dotychczasowy promotor lub promotor pomocniczy utracił zdolność do pełnienia tej funkcji.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepis § 11 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio.”;

 1. § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. [wyznaczanie i zmiana promotora, promotorów lub promotora pomocniczego – tryb kształcenia doktorantów]

Sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego, na wniosek osoby przygotowującej rozprawę doktorską w trybie kształcenia doktorantów w szkole doktorskiej Uniwersytetu, określa Regulamin Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego.”;

 1. § 19 otrzymuje brzmienie:

㤠19. [zaopiniowanie wniosku]

1.   Przewodniczący Senatu albo przewodniczący rady dyscypliny naukowej w celu zaopiniowania wniosku powołuje zespół złożony z trzech osób:

1)  posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,

2)  dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy,

3)  które złożyły oświadczenie o reprezentowaniu w udziale co najmniej 0,5 dyscypliny naukowej, w której o nadanie stopnia doktora ubiega się wnioskodawca ‒ w przypadku ubiegania się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;

4)  które złożyły oświadczenie o reprezentowaniu w udziale co najmniej 0,5 dyscypliny naukowej, której dotyczą zagadnienia naukowe objęte rozprawą doktorską ‒ w przypadku ubiegania się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauki.

2.   Przynajmniej jeden z członków zespołu, o którym mowa w ust. 1, musi posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia dydaktyki, pozwalające na przeprowadzenie prawidłowej weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

3.   Członkiem zespołu, o którym mowa w ust. 1, nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.”;

 1. § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. [weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK ‒ tryb eksternistyczny]

Zasady i tryb weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym określa załącznik do „Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim”.”;

 1. § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. [dodatkowy warunek wszczęcia postępowania – tryb eksternistyczny]

W przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym od dnia wyznaczenia tej osobie promotora lub promotorów do dnia wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie może upłynąć więcej niż 5 lat. Przepisu nie stosuje się do osoby, o której mowa w § 1a ust. 2.”;

 1. § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. [uchwała w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora]

Senat albo rada dyscypliny naukowej, po zapoznaniu się z opinią zespołu, o którym mowa w § 19, oraz protokołem, o którym mowa w § 4 załącznika wskazanego w § 21, podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora.”;

 1. w § 26:
 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Recenzent sporządza recenzję rozprawy w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia i składa odpowiednio komisji doktorskiej albo radzie dyscypliny naukowej:

 1. w formie pisemnej (opatrzoną własnoręcznym podpisem), wraz z jej kopią w postaci elektronicznej, albo
 2. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”,
 1. w ust. 4 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

 „Recenzenci przedstawiają recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2.”;

 1. w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed dopuszczeniem do obrony osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa egzamin doktorski z dyscypliny naukowej, do której należą zagadnienia naukowe objęte rozprawą, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez radę dyscypliny naukowej na wniosek przewodniczącego danej rady. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi co najmniej trzech członków odpowiednio komisji doktorskiej albo rady dyscypliny naukowej.”;

 1. w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obrona może być przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

 1. transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
 2. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

 1. dodaje się załącznik „Zasady i tryb weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst „Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

W przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i niezakończonych ostatecznie do tego dnia, stosuje się przepisy „Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim” w brzmieniu ustalonym niniejszą uchwałą.

 

 § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 marca 2023 roku, 9:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny