fbpx Zarządzenie nr 85/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 85/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 maja 2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 czerwca 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 54 ust. 1 i 2, § 70 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.), § 59 Regulaminu Organizacyjnego UG z dnia 1 stycznia 2021 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) w strukturze Wydawnictwa tworzy się Księgarnię Uniwersytecką;
2) w pionie Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej tworzy się Międzynarodowe Centrum Studiów nad Granicami (International Border Studies Center IBSC),
3) w strukturze Administracji Centralnej:
 
a) w pionie Prorektora ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym tworzy się Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Infrastruktury Morskiej,
b) w pionie Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia – Biuro Jakości Kształcenia włącza się w strukturę Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego;
 
4) w strukturze Wydziału Nauk Społecznych:
 
a) tworzy się Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w skład którego wchodzą następujące jednostki:
    - Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska,
    - Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej,
    - Zakład Gospodarki Przestrzennej,
    - Zakład Rozwoju Regionalnego, w strukturze którego funkcjonuje Pracownia Analiz Terytorialnych;
b) w Instytucie Psychologii tworzy się Centrum Wsparcia Statystycznego;
 
5) w strukturze Wydziału Oceanografii i Geografii:
 
a) w Instytucie Geografii likwiduje się:
    - Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska,
    - Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej,
    - Zakład Gospodarki Przestrzennej,
    - Zakład Rozwoju Regionalnego wraz z Pracownią Analiz Terytorialnych;
b) Biuro Armatora z jednostką r/v Oceanograf zostaje przyporządkowane do struktury Biura Pełnomocnika Rektora ds. Infrastruktury Morskiej.

 

§ 2.

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 148/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany, uwzględniające postanowienia § 1:
 
1) § 36 otrzymuje brzmienie:
㤠36. Wydawnictwo UG
1. Wydawnictwo UG jest ogólnouniwersytecką, pozawydziałową jednostką organizacyjną, prowadzi obsługę procesu edytorskiego podręczników akademickich, monografii, publikacji ciągłych oraz dokumentacyjno-informacyjnych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością badawczą i dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego.
2. W strukturze Wydawnictwa funkcjonuje Poligrafia oraz Księgarnia Uniwersytecka.
3. Jednostka działa na podstawie odrębnego Regulaminu zatwierdzonego przez Senat.”;
 
2) dodaje się § 51a w brzmieniu:
„§ 51a. Międzynarodowe Centrum Studiów nad Granicami (International Border Studies Center IBSC)
1. Międzynarodowe Centrum Studiów nad Granicami (International Border Studies Center IBSC) jest ogólnouniwersytecką pozawydziałową jednostką organizacyjną podlegającą Prorektorowi ds. Współpracy Międzynarodowej. Centrum zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad zjawiskami granicy i graniczności.
2. Jednostka działa na podstawie odrębnego Regulaminu nadanego przez Rektora.”;
 
3) dodaje się § 85a w brzmieniu:
„§ 85a. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Infrastruktury Morskiej
1. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Infrastruktury Morskiej Organizuje działania wspierające realizację zadań Pełnomocnika Rektora ds. Infrastruktury Morskiej dotyczące w szczególności:
 
1) prowadzenia wszelkich spraw w  zakresie wykorzystania potencjału morskiego i utrzymania oraz rozwoju infrastruktury morskiej Uniwersytetu Gdańskiego;
2) inicjowania i wsparcia prac koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania infrastrukturą morską;
3) formułowania wniosków w zakresie realizacji zadań w obszarze infrastruktury morskiej Uniwersytetu Gdańskiego dla władz Uczelni i wydziałów;
4) reprezentowania stanowiska Uczelni w zakresie posiadanego pełnomocnictwa i pełnomocnictw szczegółowych przed instytucjami i organami administracji publicznej oraz instytucjami i podmiotami gospodarczymi;
5) inicjowania i realizacji działań promujących wykorzystanie potencjału morskiego i rozwój infrastruktury morskiej Uniwersytetu;
6) wsparcia procesu komercjalizacji wykorzystania infrastruktury morskiej będącej w posiadaniu Uniwersytetu.
 
2. W strukturze jednostki działa Biuro Armatora z jednostką r/v Oceanograf, które odpowiada w szczególności za:
 
1) utrzymywanie statku naukowo badawczego „Oceanograf” w ciągłej gotowości operacyjnej i sprawności technicznej;
2) planowanie budżetu oraz sporządzanie planu rzeczowo-finansowego wydatków zabezpieczających działalność i eksploatację statku;
3) zabezpieczenie logistyczne statku;
4) sporządzanie zapytań ofertowych na dostawy sprzętu, materiałów i usług dla statku;
5) sporządzanie istotnych warunków zamówienia dla potrzeb prowadzenia przetargów;
6) prowadzenie rejestru wydatków oraz rejestru faktur dotyczących dostaw i usług na rzecz statku;
7) akceptacja umów cywilno-prawnych oraz faktur na podstawie odrębnego upoważnienia Rektora;
8) przygotowywanie aplikacji o dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki;
9) planowanie działalności statku, w tym:
 
a) planowanie rejsów oraz koordynacji zamierzeń naukowo-badawczych i dydaktycznych realizowanych przez statek,
b) sporządzanie harmonogramów zmian członków załogi,
c) realizacja zadań na rzecz gospodarki narodowej.
 
10) współdziałanie z Biurem Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym w zakresie wykorzystania statku przez podmioty zewnętrzne gospodarki narodowej;
11) kwalifikowanie kandydatów na członków załogi do zatrudnienia.”;
 
4) w § 76 skreśla się ust. 19;
5) skreśla się § 77;
6) załącznik nr 1-3 (Schemat organizacyjne UG) oraz nr 4 (Wykaz symboli jednostek organizacyjnych Uniwersytetu) do Regulaminu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 

 

§ 3.

Ujednolicony tekst Regulaminu Organizacyjnego UG uwzględniający zmiany, o których mowa w §§ 1 i 2, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. z zastrzeżeniem § 1 pkt 4 i 5a (zmiany organizacyjne Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Oceanografii i Geografii), które wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 roku.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 grudnia 2022 roku, 13:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło