fbpx Uchwała nr 7/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 7/21
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 lutego 2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 lutego 2021 roku

Na podstawie art. 205 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr  86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 3 ust 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przedstawianie radzie szkoły doktorskiej, do dnia 30 listopada każdego roku, rocznego sprawozdania z przebiegu kształcenia doktorantów;”;
 
2) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Doktorant składa Dyrektorowi zatwierdzone przez promotora sprawozdanie z postępów w  realizacji programu kształcenia i planu badawczego w danym okresie rozliczeniowym:
1) do dnia 30 czerwca;
2) do dnia 28 lutego ‒ jeżeli doktorant rozpoczął kształcenie od semestru letniego.
3) do dnia 15 stycznia w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena śródokresowa ‒ jeżeli doktorant rozpoczął kształcenie od semestru letniego.”;
 
3) § 16 ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) do dnia 30 września i do dnia 31 marca ‒ jeżeli doktorant rozpoczął kształcenie od semestru letniego.”;
 
4) § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektor, przy uznawaniu zajęć za zaliczone, kieruje się zbieżnością efektów uczenia się określonych dla 8 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, liczbą przydzielonych do przedmiotów punktów ECTS, brakiem różnic w treściach programowych, formą i wymiarem zajęć oraz formą ich zaliczania.”;
 
5) załącznik nr 2 do Regulaminu „Zasady opracowania planu badawczego” otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 kwietnia 2022 roku, 11:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło