fbpx Zarządzenie nr 11/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program małych grantów – UGrants” | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 11/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 stycznia 2021 roku
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program małych grantów – UGrants”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 21 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W ramach programu Inicjatywa Doskonałości „Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Gdańskim” tworzy się „Program małych grantów – UGrants” – fundusz na dofinansowanie badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację.

 

§ 2.

Celem „Programu małych grantów – UGrants” jest zwiększenie w Uniwersytecie Gdańskim liczby realizowanych projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z programów europejskich a także zwiększenie liczby publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach.

 

§ 3.

1. Wysokość środków dostępnych w „Programie małych grantów – UGrants” jest ustalana przez Rektora na rok kalendarzowy, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej UG.
2. Środki w „Programie małych grantów – UGrants” przydzielane są w drodze konkursów.
3. Harmonogram konkursów w danym roku kalendarzowym ogłasza Rektor odrębnym komunikatem.

 

§ 4.

1. W ramach „Programu małych grantów – UGrants” ustanawia się cztery konkursy dedykowane doktorantom i nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim w podstawowym miejscu pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub badawczym w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej:
 
1) UGrants–start – na wsparcie słuchaczy szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach naukowych;
2) UGrants–first – na wsparcie naukowców w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach naukowych;
3) UGrants-bridge – na wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania zewnętrznych grantów badawczych oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach naukowych;
4) UGrants–advanced – na wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.
 
2. Regulaminy konkursów, o których mowa w ust. 1, określają załączniki do niniejszego zarządzenia:
 
1) załącznik nr 1 – Regulamin UGrants–start;
2) załącznik nr 2 – Regulamin UGrants–first;
3) załącznik nr 3 – Regulamin UGrants-bridge;
4) załącznik nr 4 – Regulamin UGrants–advanced.
 
3. Wzory wniosków o pozyskanie grantów, o których mowa w ust. 1, są dostępne na stronie UG w zakładce „Nauka”.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 lutego 2021 roku, 8:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło