fbpx OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „UCZELNIA DOSTĘPNA” | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „UCZELNIA DOSTĘPNA”

Uniwersytet Gdański ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna” ogłoszony przez Narodowy Centrum Badań i Rozwoju.

 

Konkurs na wybór partnera prowadzony jest zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431) i dotyczy podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust.1pkt 1–3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji. Partnerem nie może być podmiot wykluczony  z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

 

Celem partnerstwa jest współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr POWR. 03.05.00-IP.08-00-DOS/19 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju.

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos19-uczelnia-dostepna/

 

Celem projektu jest poprawa dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie zmian organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

ZałącznikWielkość
Plik Formularz oferty22.7 KB
Plik Regulamin31.68 KB
Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: śr., 22.05.2019 r., 14:05
Data publikacji: śr., 22.05.2019 r., 12:59