fbpx Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

     
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE §§ 1 - 3
II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI §§ 4 - 7
III. ORGANY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW § 8
IV. RADA DOKTORANTÓW §§ 9 - 19
V. PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW W SENACIE UG §§ 20 - 22
VI. ORGANY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW WYDZIAŁU §§ 23 - 27
VII. KOMISJA REGULAMINOWA §§ 28 - 37
VIII. SĄD KOLEŻEŃSKI §§ 38 - 42
IX. FINANSE §§ 43 - 45
X. WYBORY §§ 346 - 56
XI. PRZEPISY KOŃCOWE §§ 57 - 61

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Doktorantów UG w dniu 25.10.2006 roku


(Stwierdzenie przez Senat UG zgodności Regulaminu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu Senatu UG w dniu 16 listopada 2006 roku)

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Samorządu Doktorantów UG z dnia 30.10.2007 roku zatwierdzonych przez Senat UG w dniu 29 listopada 2007

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego (zwany dalej Samorządem) tworzą wszyscy doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego. 
2. Samorząd jest jedyną reprezentacją ogółu doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. 

§ 2

1. Samorząd Doktorantów działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (zwanej dalej Ustawą), Statutu UG i niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów UG (zwanego dalej Regulaminem). 
2. Zebrania organów Samorządu są jawne.

§ 3

Samorząd działając przez swoje organy: 
1) broni praw doktorantów, 
2) reprezentuje interesy doktorantów na Uczelni i na zewnątrz, 
3) wyraża opinię społeczności doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana, 
4) uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności 
a) opiniuje projekty decyzji organów UG w sprawach dotyczących doktorantów w tym związanych z organizacją i regulaminem studiów doktoranckich, 
b) współpracuje z władzami Uczelni i wydziałów w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia,
c) porozumiewa się z odpowiednimi organami uczelni i współdecyduje w zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie,
5) prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studiujących oraz realizacji ich zainteresowań poprzez prowadzenie i popieranie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej. 

Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

Członkiem Samorządu staje się każda osoba mająca status uczestnika studium doktoranckiego Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 5

Członek Samorządu ma:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu,
b) prawo do zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Samorządu,
c) prawo do uczestnictwa w obradach Rady Doktorantów,
d) prawo do uczestnictwa w działalności Samorządu,
e) prawo do korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu na zasadach określonych przez Radę Doktorantów,
f) korzystania z innych przywilejów ustanowionych przez Radę Doktorantów.

§ 6

Członkowie mają obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Samorządu.

§ 7

Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek:
a) rezygnacji ze studiów doktoranckich,
b) skreślenia z listy uczestników studium doktoranckiego. 

Rozdział III
Organy Samorządu Doktorantów

§ 8

1. Organami Samorządu są:
a) Rada Doktorantów,
b) Wydziałowe Rady Doktorantów,
c) Komisja Regulaminowa,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja Rady Doktorantów i Komisji Regulaminowej trwa dwa lata.

Rozdział IV
Rada Doktorantów

§ 9

1. Rada Doktorantów UG (zwana dalej Radą), jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu. 
2. Rada jest organem kierującym całokształtem działalności Samorządu.
3. Rada reprezentuje Samorząd.

§ 10

1. Rada składa się z doktorantów wybranych z poszczególnych Wydziałowych Rad Doktorantów w liczbie proporcjonalnej do ilości doktorantów danego wydziału. 
2. Reprezentacja poszczególnych Wydziałów w Radzie ustalana jest według poniższych zasad:
a) w przypadku Wydziału, na którym pozostaje do 100 doktorantów - Wydział taki posiada 2 reprezentantów w Radzie,
b) w przypadku Wydziału, na którym pozostaje więcej niż 100 doktorantów - Wydział taki posiada dodatkowego reprezentanta w Radzie przypadającego na każdą kolejną rozpoczętą liczbę 50 doktorantów.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się pojęcia skład regulaminowy ma się na myśli liczbę członków Rady Doktorantów wynikającą z ust. 2.

§ 11

Jedna osoba może posiadać tylko jeden mandat członka Rady Doktorantów.

§ 12

Rada Doktorantów podejmuje decyzje w sprawach: 
a) zastrzeżonych do jej wyłącznej kompetencji w niniejszym Regulaminie,
b) wszystkich innych, nie zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie do wyłącznej kompetencji innych organów Samorządu. 

§ 13

1. Rada podejmuje swoje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał. 
2. Uchwały Rady są wiążące dla wszystkich organów Samorządu chyba, że z treści uchwały wynika inaczej.

§ 14

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Doktorantów UG (zwanego dalej Przewodniczącym Samorządu) oraz przedstawicieli doktorantów do Komisji Senackich Uniwersytetu Gdańskiego (zwanych dalej członkami doktoranckimi Komisji Senackich UG).

§ 15

1. Posiedzenia Rady są jawne. 
2. Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 
3. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący Samorządu co najmniej raz na kwartał. Zawiadomienia rozsyła się drogą e-mailową nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem. 
4. Kolejne posiedzenia zwyczajne mają charakter wyborczy i sprawozdawczy. 
5. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Samorządu z własnej inicjatywy lub na wniosek: 
a) Rektora UG, 
b) 1/3 regulaminowego składu Rady Doktorantów, 
c) Komisji Regulaminowej. 
6. Posiedzenie nadzwyczajne zwoływane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmioty określone w ust.5.

§ 16

1. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/3 regulaminowego składu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 
2. Rada podejmuje uchwały w sprawach personalnych bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 1/3 regulaminowego składu.

§ 17

W zakresie pełnienia swego mandatu członek Rady zobowiązany jest: 
a) brać czynny udział w jego pracach, 
b) działać zgodnie z jego uchwałami.

§ 18

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy: 
a) koordynacja prac organów Samorządu, 
b) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz, 
c) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa, 
d) nadzorowanie wykonywania uchwał Rady Doktorantów, 
e) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich działalności, 
f) kierowanie pracami Rady Doktorantów, 
g) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, o których mowa w art.174 Ustawy. 
2. Przewodniczący Samorządu za swoją pracę odpowiada przed Radą Doktorantów i Komisją Regulaminową.

§ 19

Przewodniczący Samorządu może powoływać swoich pełnomocników do spraw wymienionych w § 18 ust.1 pkt. b i e.

Rozdział V
Przedstawiciele doktorantów w Senacie UG

§ 20

1. Doktoranci - członkowie Senatu UG (zwani dalej przedstawicielami doktorantów w Senacie) reprezentują w nim społeczność doktorantów i biorą aktywny udział w jego pracach. 
2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Senacie określają odpowiednie przepisy.

§ 21

1. Przewodniczący Samorządu pełni funkcję przedstawiciela doktorantów w Senacie z urzędu. 
2. Pozostałych przedstawicieli doktorantów w Senacie wybiera Rada ze swojego grona.

§ 22

W zakresie pełnienia swego mandatu przedstawiciel doktorantów w Senacie działa zgodnie z uchwałami Rady.

Rozdział VI
Organy Samorządu Doktorantów Wydziału

§ 23

1. Samorząd Doktorantów Wydziału stanowią wszyscy doktoranci danego Wydziału. 
2. Wybieralne organy Samorządu Doktorantów Wydziału są reprezentantami ogółu doktorantów wydziału. 
3. Organy Samorządu Doktorantów Wydziału podejmują w ramach kompetencji Samorządu wszelkie decyzje i działania dotyczące wewnętrznych spraw wydziału.

§ 24

1. Wydziałowym organem Samorządu Doktorantów jest Wydziałowa Rada Doktorantów (WRD) wybierana przez wszystkich doktorantów wydziału. 
2. WRD działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę.

§ 25

W skład WRD wchodzi co najmniej 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego. Dokładną liczbę członków WRD określa ustępująca WRD.

§ 26

Do obowiązków przewodniczącego Samorządu Doktorantów Wydziału należy: 
a) reprezentowanie Samorządu Doktorantów Wydziału wobec władz wydziału, 
b) zwoływanie posiedzeń WRD, 
c) koordynowanie prac WRD.

§ 27

Przewodniczący Samorządu Doktorantów Wydziału zwołuje posiedzenie WRD z własnej inicjatywy lub na wniosek: 
a) Dziekana, 
b) co najmniej jednego członka WRD, 
c) przewodniczącego Komisji Regulaminowej, 
d) Przewodniczącego Samorządu, 
e) 10% doktorantów danego wydziału.

Rozdział VII
Komisja Regulaminowa

§ 28

1. Komisja Regulaminowa jest organem kontrolnym i rozstrzygającym Samorządu. 
2. Komisja Regulaminowa działa w oparciu o regulamin uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Radę.

§ 29

1. Komisja Regulaminowa składa się z minimum 3 członków. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 
2. Członków Komisji Regulaminowej wybierają członkowie wszystkich Wydziałowych Rad Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. 
3. Wybór, o którym mowa w ust. 2 dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji.
4. Kadencja Komisji Regulaminowej trwa dwa lata, jednak nie dłużej niż do chwili wyboru następnego składu komisji. 
5. W skład Komisji Regulaminowej może być wybrany doktorant UG wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem w działalności Samorządu. 
6. Z pełnieniem funkcji członka Komisji Regulaminowej nie można łączyć mandatu członka żadnego innego organu Samorządu.
7. Członkiem Komisji Regulaminowej nie może być doktorant ukarany prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. doktorantów.

§ 30

1. Mandat członka Komisji Regulaminowej wygasa na skutek: 
a) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji
b) ukarania prawomocnym wyrokiem przez Komisję Dyscyplinarną ds. doktorantów karami, o których mowa w art. 212 pkt. 3, 4 i 5 Ustawy
c) utraty członkostwa w Samorządzie, o którym mowa w § 7.
2. W przypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Regulaminowej z przyczyn określonych w ust. 1 członkowie wszystkich Wydziałowych Rad Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego uzupełniają jej skład na nadzwyczajnym posiedzeniu zwołanym po zaistnieniu tego faktu. Członek Komisji wybrany w tym trybie pełni swoją funkcję do końca kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik.

§ 31

1. Członek Komisji Regulaminowej ponosi odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu przed Komisją Dyscyplinarną ds. doktorantów. 
2. Pociągnięcie do odpowiedzialności członka Komisji Regulaminowej może nastąpić na podstawie uchwały Rady Doktorantów podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności regulaminowego składu na wniosek minimum 1/3 członków Rady Doktorantów. 
3. Z dniem podjęcia uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności członka Komisji Regulaminowej przed Komisją Dyscyplinarna ds. doktorantów sprawowanie przez niego funkcji członka Komisji Regulaminowej ulega zawieszeniu.

§ 32

1. Komisja Regulaminowa podejmuje swoje decyzje i wyraża swoje opinie w formie uchwał. 
2. Komisja Regulaminowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

§ 33

Do podstawowych zadań Komisji Regulaminowej należy: 
a) nadzór i kontrola działalności organów Samorządu wszystkich szczebli, 
b) stwierdzanie ważności wyborów do organów Samorządu, 
c) czuwanie nad przestrzeganiem zasad prawa i współżycia koleżeńskiego, 
d) składanie Radzie Doktorantów wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Samorządu oraz członkom Komisji Senackich UG.

§ 34

1. Komisja Regulaminowa wykonuje swoje zadania w zakresie kontroli i nadzoru poprzez: 
a) stwierdzanie zgodności uchwał podejmowanych przez organy Samorządu z przepisami prawa, 
b) ocenę zgodności decyzji organów wykonawczych z uchwałami Rady, 
c) ocenę stopnia wywiązywania się członków organów Samorządu, w szczególności: członków Rady, Przewodniczącego Samorządu, członków doktoranckich Komisji Senackich UG, ze swoich obowiązków oraz ocenę zgodności podejmowanych przez nich działań z przepisami prawa, 
d) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi organami Samorządu, 
e) przeprowadzanie innych kontroli zleconych przez Radę. 
2. Przewodniczący Komisji Regulaminowej lub upoważniony przez niego jej członek ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Samorządu.

§ 35

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwały Rady ze Statutem UG, Ustawą i innymi aktami normatywnymi Komisja Regulaminowa składa do Rady wniosek o uchylenie tej uchwały. 
2. Rada może odrzucić wniosek Komisji Regulaminowej w sprawie określonej w ust. 1 większością głosów regulaminowego składu. 
3. Uchwały Komisji Regulaminowej o niezgodności z przepisami prawa uchwał podejmowanych przez pozostałe organy Samorządu oraz o niezgodności z uchwałami Rady decyzji organów wykonawczych Samorządu, są wiążące. Komisja Regulaminowa stosuje środki potrzebne dla usunięcia tej niezgodności.

§ 36

W przypadku zdecydowanie negatywnej oceny, o której mowa w § 34 ust. 1 pkt. c Komisja Regulaminowa może wnioskować: 
a) do Rady o uchwalenie votum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu lub członków doktoranckich Komisji Senackich UG, 
b) o odwołanie innych członków organów Samorządu do właściwych organów delegujących lub gremiów wyborczych.

§ 37

Szczegółowy tryb postępowania Komisji Regulaminowej jako organu kontrolnego i rozstrzygającego reguluje regulamin, o którym mowa w § 28 ust. 2.

Rozdział VIII
Sąd koleżeński

§ 38

Sąd Koleżeński posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego wynikające z Ustawy oraz niniejszego Regulaminu.

§ 39

1. Sąd składa się z doktorantów wybranych po jednym przez każdą WRD.
2. Członka Sądu wybiera na pierwszym posiedzeniu właściwa WRD.
3. WRD nie ma możliwości odwołania wybranego przez siebie członka Sądu.
4. Pierwsze posiedzenie Sądu zwołuje Uczelniany Komisarz Wyborczy w styczniu, jednak nie później niż 21 stycznia.
5. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu.
6. Do zadań Przewodniczącego Sądu należy w szczególności wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczącego i protokolantów oraz terminów rozpraw.
7. Z pełnieniem funkcji członka Sądu nie można łączyć mandatu członka żadnego innego organu Samorządu.
8. Członkiem Sądu nie może być doktorant ukarany prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. doktorantów.

§ 40

1. Sąd orzeka:
a) w pierwszej instancji w składzie 3 członków,
b) w drugiej instancji w składzie 5 członków.
2. Członek Sądu, który rozstrzygnął sprawę w pierwszej instancji nie może być członkiem składu orzekającego w tej sprawie w instancji odwoławczej.

§ 41

Rektor uczelni przekazuje sprawę do Komisji Dyscyplinarnej ds. doktorantów lub do Sądu Koleżeńskiego po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Sądu.

§ 42

Sąd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę. Regulamin Sądu zawiera szczegółowe zasady i tryb prowadzenia postępowania.

Rozdział IX
Finanse

§ 43

1. Rada uchwala podział środków budżetowych przeznaczonych na działalność doktorantów.
2. Projekt budżetu Samorządu zawiera:
a) zasady wykorzystywania środków przeznaczonych na działalność doktorantów,
b) zasady wykorzystywania środków przeznaczonych na działalność organizacyjną Samorządu.
3. Dodatkowe środki, które wpływają na działalność doktorancką w trakcie roku budżetowego, pozostają w dyspozycji Rady. Na posiedzeniu sprawozdawczym Rada uchwala korektę budżetu. 
4. Zasady podziału środków budżetowych i gospodarowania środkami trwałymi uchwala Rada w regulaminie finansowo-gospodarczym. Uchwała ta jest przyjmowana większością 2/3 głosów.

§ 44

1. Projekt budżetu opracowuje Rada w oparciu o regulamin finansowo-gospodarczy i preliminarze WRD.
2. Szczegółową formę i tryb składania preliminarzy ustala Rada.
3. Wybierając poszczególne wnioski Rada kieruje się przede wszystkim ich treścią biorąc pod uwagę potrzeby ogółu doktorantów.

§ 45

1. Rada sprawuje nadzór nad realizacją budżetu.
2. Rada, działając w porozumieniu z Rektorem pełni bieżące funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich, którzy korzystają z przyznanych w budżecie środków.

Rozdział X
Wybory

§ 46

1. Wybory do organów Samorządu są powszechne, tajne i równe. 
2. Wybory do WRD są bezpośrednie.
3. Czynne prawo wyborcze ma każdy doktorant UG.
4. Bierne prawo wyborcze ma każdy doktorant wymieniony w ust. 3 z wyjątkiem doktoranta: 
a) ukaranego prawomocnym wyrokiem Komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów, zawieszającym go w prawach doktoranta, 
b) będącego członkiem Komisji Wyborczej, 
c) będącego Uczelnianym Komisarzem Wyborczym,
d) będącego pełnomocnikiem Uczelnianego Komisarza Wyborczego,
e) będącego członkiem Komisji Regulaminowej.

§ 47

1. Najwyższym organem wyborczym Samorządu jest Uczelniany Komisarz Wyborczy.
2. Rada Doktorantów powołuje Uczelnianego Komisarza Wyborczego na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji. 
3. Uczelniany Komisarz Wyborczy może powoływać swoich pełnomocników do pełnienia obowiązków w zakresie określonym Ordynacją.

§ 48

Uczelniany Komisarz Wyborczy organizuje i nadzoruje wybory.

§ 49

1. Wybory na wydziałach przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza.
2. Wydziałowa Rada Doktorantów powołuje Wydziałową Komisję Wyborczą w terminie ustalonym przez Uczelnianego Komisarza Wyborczego.

§ 50

Funkcję Uczelnianego Komisarza Wyborczego lub członka WKW mogą pełnić doktoranci, o których mowa w § 46 ust. 3 za wyjątkiem doktorantów ukaranych prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. doktorantów karami, o których mowa w art. 212 pkt 3, 4 i 5 Ustawy.

§ 51

Kadencja Rady oraz WRD trwa dwa lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia Rady zwołanego nie później niż 21 stycznia, przy czym kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem Rady następnej kadencji.

§ 52

1. Mandat członka Rady lub WRD wygasa na skutek: 
a) zrzeczenia się mandatu, 
b) sytuacji o których mowa w § 7,
c) odwołania przez wyborców lub organ delegujący,
d) ukarania go przez Komisję Dyscyplinarną ds. doktorantów karami o których mowa w art. 212 pkt 3, 4 i 5 Ustawy.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady - WRD wybiera nowego delegata,
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka WRD dokonuje się kooptacji.
4. Jeżeli obsadzenie mandatu, o którym mowa w ust. 3 byłoby niemożliwe, mandat ten pozostaje nie obsadzony do końca kadencji.

§ 53

1. Kadencja Przewodniczącego Samorządu Doktorantów trwa dwa lata, przy czym kończy się w momencie wyboru nowego Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji.
2. Kadencja przedstawicieli doktorantów do Senatu UG i do Komisji Senackich UG trwa jeden rok i kończy się w momencie wyboru przedstawicieli doktorantów nowej kadencji. 
3. Mandat osób wymienionych w pkt 1 i 2 wygasa na skutek:
a) złożenia rezygnacji, 
b) sytuacji, o których mowa w § 7,
c) uchwalenia votum nieufności przez Radę.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu osób wymienionych w pkt.1 i 2 Rada dokonuje wyboru nowego przedstawiciela celem obsadzenia zwolnionego mandatu.

§ 54

1. Wniosek o votum nieufności w stosunku do osób określonych w § 53 ust. 1 może być zgłoszony przez gremia wymienione w § 15 ust. 5 pkt a, b i c. 
2. Rada uchwala votum nieufności, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z § 16 ust.2 przy czym nie może być ono głosowane wcześniej niż po tygodniu od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Rada uchwala votum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów regulaminowego składu.
4. Uchwała w sprawie votum nieufności traci moc, gdy na tym samym posiedzeniu, na którym została uchwalona, nie zostanie wybrany następca osoby, wobec której uchwalono votum nieufności, mimo podjęcia próby wyboru.

§ 55

1. Komisja Regulaminowa na wniosek osób, o których mowa w § 46 ust. 3 może w formie uchwały stwierdzić nie nabycie mandatu przez osoby, które w okresie wyborów dopuściły się rażącego naruszenia przepisów niniejszego regulaminu i ordynacji wyborczej. 
2. Uchwałę, o której mowa w ust.1 Komisja Regulaminowa podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków w terminie 7 dni po ogłoszeniu przez UKW wyników wyborów.

§ 56

Szczegółową organizację wyborów określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przez Radę.

Rozdział XI
Przepisy końcowe

§ 57

1. Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Rada większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu. 
2. Propozycje zmian w niniejszym regulaminie powinny być rozesłane wszystkim członkom Rady na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady, na którym mają one być rozpatrywane.

§ 58

Organem właściwym do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu jest Rada.

§ 59

W przypadku, gdy w innych aktach normatywnych mówi się o wyborach przedstawicieli Samorządu z jego grona, należy przez to rozumieć ich wybór w wyborach powszechnych lub przez właściwy organ przedstawicielski Samorządu spośród jego członków.

§ 60

1. W przypadku, gdy w innych aktach normatywnych mówi się o „właściwych organach Samorządu” bez bliższego określania o jakie organy chodzi, należy przez to rozumieć organy Samorządu, do których zadań należą sprawy uregulowane w tych przepisach. 
2. Jeśli ustalenie właściwego organu Samorządu zgodnie z ust.1 nie jest jednoznaczne, organ właściwy wskazuje: 
a) na Uczelni - Przewodniczący Samorządu, 
b) na Wydziale - przewodniczący Samorządu Doktorantów Wydziału.

§ 61

Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie stanowi wykroczenie przeciwko obowiązkom doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego i może być podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobom naruszającym te przepisy na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach wyższych.


 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat UG jego zgodności z ustawą i statutem uczelni.

 
Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Ewa Jaros
Ostatnia modyfikacja: śr., 03.04.2019 r., 17:31
Data publikacji: śr., 03.04.2019 r., 13:34