fbpx Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 37/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 marca 2021 roku
w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 15 marca 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 85 ze zm.), oraz § 33 ust. 1 i § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Uniwersytecie Gdańskim wprowadza się Zasady zawierania umów cywilnoprawnych, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu nie stosuje się do:
1) umów związanych ze świadczeniem przez Uniwersytet usług edukacyjnych;
2) umów zawieranych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie objętym zleceniem,
3) umów zawieranych z osobami prawnymi,
4) umów zawieranych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

§ 3.

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawują Prorektorzy, Kanclerz oraz kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie określonym ich kompetencjami.

 

§ 4.

Zasady zawierania umów w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) stanowią przedmiot odrębnego zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 65/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 roku.

 
Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
 

 

Wszystkie załączniki w formie edytowalnej dostępne są w wersji polsko-angielskiej na stronie UG

 

 

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku118.91 KB
PDF icon Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim272.77 KB
PDF icon UMOWA ZLECENIE163.64 KB
PDF icon Zał. nr 1: Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych378.21 KB
PDF icon Zał. nr 2: Rachunek do umowy zlecenia135.27 KB
PDF icon Zał. nr 3: Ewidencja potwierdzająca liczbę godzin wykonywania umowy zlecenia133.77 KB
PDF icon Zał. nr 4: Porozumienie o opłacaniu składek ubezpieczeniowych430.6 KB
PDF icon Zał. nr 5: Pełnomocnictwo do porozumienia o opłacaniu składek ubezpieczeniowych156.13 KB
PDF icon Zał. nr 6: Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)134.06 KB
PDF icon Zał. nr 7: Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)148.94 KB
PDF icon Zał. nr 8: Wniosek o dokonywanie wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)175.57 KB
PDF icon Zał. nr 9: Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)174.55 KB
PDF icon Zał. nr 10: Deklaracja w zakresie finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych197.16 KB
PDF icon Zał. nr 11: Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK192.67 KB
PDF icon Zał. nr 12: Deklaracja braku zgody na dokonanie wypłaty z dotychczasowej Instytucji Finansowej prowadzącej PPK do TFI PZU SA121.93 KB
PDF icon Zał. nr 13: Oświadczenie zleceniobiorcy do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK)196.28 KB
PDF icon Zał. nr 14: Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o PPK228.86 KB
PDF icon UMOWA O DZIEŁO180.72 KB
PDF icon Zał. nr 1: Oświadczenie wykonawcy dla celów podatkowych124.12 KB
PDF icon Zał. nr 2: Protokół odbioru145.33 KB
PDF icon Zał. nr 3: Rachunek do umowy o dzieło137.2 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 sierpnia 2023 roku, 13:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło

 

Subskrybuj RSS - Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim