fbpx Uchwała nr 84/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 122/19 Senatu w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 84/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 listopada 2020 roku
zmieniająca uchwałę nr 122/19 Senatu w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 5 listopada 2020 roku

Na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W „Sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 122/19 Senatu UG z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim, wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 3 dotychczasową treść tego paragrafu oznacza się jako ust. 1 oraz po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Posiedzenia komisji habilitacyjnej mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
 
3. Uchwały komisji habilitacyjnej podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz protokoły z przebiegu posiedzeń komisji przeprowadzanych przy użyciu tych środków, podpisuje przewodniczący komisji habilitacyjnej”;

2) w § 17 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący komisji może zarządzić również podjęcie przez komisję uchwały w trybie głosowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 2, w przypadku gdy uchwała jest podejmowana w głosowaniu jawnym.”.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

p.o. Rektora UG

Prorektor ds. Rozwoju
i Współpracy z Gospodarką

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku143.86 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 marca 2023 roku, 10:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli