fbpx Zarządzenie nr 106/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 106/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
11 września 2020 roku
w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 1 października 2020 roku

Na podstawie art. 79 ust. 1-3 i art. 80 ust. 2 w zw. z art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018  roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 129 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) ‒ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Zarządzenie określa:

1) opłaty, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce, pobierane od studentów Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021;
2) formy i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 1;
3) warunki i tryb zwalniania z opłat, o których mowa w pkt 1.

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) cudzoziemcach, należy przez to rozumieć cudzoziemców, o których mowa w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z  wyłączeniem cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 tej ustawy;
2) osobie przyjętej na studia, należy przez to rozumieć obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego;
4) Uczelni, należy przez to rozumieć Uniwersytet Gdański;
5) umowie, należy przez to rozumieć umowę o zasadach pobierania oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański;
6) Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§ 2.

Zarządzenie stosuje się do studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021.

 

§ 3.

1. Uczelnia pobiera opłaty za usługi edukacyjne związane z:

1) kształceniem na studiach niestacjonarnych;
2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
3) kształceniem na studiach w języku obcym;
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów;
5) kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.

2. Uczelnia pobiera opłaty również za:

1) przeprowadzenie rekrutacji;
2) przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się;
3) wydanie legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu;
4) wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym, o którym mowa w art. 77 ust. 2 Ustawy;
5) wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu;
6) korzystanie z domów studenckich.

 

§ 4.

Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia w roku akademickim 2020/2021 Uczelnia nie może zwiększyć wysokości ustalonych dla nich opłat ani wprowadzić nowych opłat. Nie dotyczy to zwiększania wysokości opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów oraz za korzystanie z domów studenckich.

 

§ 5.

1. W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć student ma obowiązek zawarcia umowy z  Uczelnią.
2. Umowa określa w szczególności zasady pobierania opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz wysokość tych opłat.

 

§ 6.

1. Wzór umowy określa odpowiednio:

1) załącznik nr 1 ‒ w przypadku studentów studiów stacjonarnych i studiów w języku obcym;
2) załącznik nr 2 ‒ w przypadku studentów studiów niestacjonarnych;
3) załącznik nr 3 – w przypadku studentów będących cudzoziemcami i studiujących na studiach stacjonarnych w języku polskim.

2. Wzory umów są dostępne w dziekanatach, w systemie teleinformatycznym FAST oraz na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 7.

1. Student zawiera umowę z Uczelnią, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W  imieniu Uczelni umowę ze studentem zawiera dziekan lub prodziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, umowa jest zawierana do czasu ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów i wygasa z mocy prawa z dniem ukończenia studiów lub utraty statusu studenta z innej przyczyny.
3. W przypadku zmiany przez studenta formy, profilu lub kierunku studiów, student ma obowiązek zawarcia z Uczelnią nowej umowy. Poprzednia umowa zawarta między Uczelnią a tym studentem wygasa z dniem zawarcia nowej umowy.

 

§ 8.

1. W terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć student ma obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze formy płatności w odniesieniu do opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wybór formy płatności, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywany przez studenta do czasu ukończenia studiów.
3. W trakcie studiów, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia kolejnego semestru, student może złożyć nowe oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. Zmiana formy płatności oznacza konieczność wnoszenia opłaty w terminach, o których mowa w § 10, oraz w  wysokości przewidzianej dla danej formy płatności określonej w odrębnym zarządzeniu Rektora.

 

§ 9.

1. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę wpływu opłaty na indywidualny numer konta wskazany w Portalu Studenta (https://ps.ug.edu.pl) lub na rachunek bankowy Uczelni.
2. W przypadku niewniesienia przez studenta opłaty w terminach określonych w § 10 Uczelnia wzywa go do wniesienia zaległej opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem skreślenia z listy studentów oraz skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
3. Niewniesienie opłaty w terminach określonych w zarządzeniu uprawnia Uczelnię do naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.
4. Wniesienie zaległej opłaty w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 2, zwalnia studenta z obowiązku zapłaty odsetek za czas opóźnienia.
5. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania przez bank wniesionej opłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie studenta zobowiązanego do wniesienia opłaty, w szczególności w wyniku wskazania przez zobowiązanego w bankowym systemie informatycznym niewłaściwego numeru rachunku bankowego, na który została wniesiona opłata.

 

§ 10.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, osoba przyjęta na studia wnosi opłaty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, w formie i terminach wskazanych w pkt 1 albo 2 albo 3:

1) jednorazowa opłata roczna ‒ wnoszona w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, albo
2) opłata semestralna ‒ wnoszona:
a) w pierwszym semestrze ‒ w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć,
b) w drugim semestrze ‒ do dnia 30 września za semestr zimowy albo do dnia 28 lutego za semestr letni, albo
3) sześć opłat ratalnych wnoszonych w następujących terminach:
a) pierwsza rata – w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć,
b) druga rata – do dnia 15 grudnia,
c) trzecia rata – do dnia 15 stycznia,
d) czwarta rata – do dnia 28 lutego,
e) piąta rata – do dnia 31 marca,
f) szósta rata – do dnia 30 kwietnia.

2. Cudzoziemiec przyjęty na studia niestacjonarne lub na studia prowadzone w języku obcym, wnosi opłatę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, w formie opłaty semestralnej wnoszonej w następujących terminach:

1) w pierwszym semestrze ‒ w ciągu 14 dni od dnia wystawienia pre-admission letter lub od dnia wpisu na listę osób przyjętych na studia;
2) w drugim semestrze ‒ do dnia 30 września za semestr zimowy albo do dnia 28 lutego za semestr letni.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, prorektor właściwy do spraw studenckich może wydłużyć termin wniesienia opłaty, o której mowa w pkt 1.

3. Student na wyższym niż pierwszy roku studiów wnosi opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, w formie i terminach wskazanych w pkt 1 albo 2 albo 3:

1) jednorazowa opłata roczna – do dnia 30 września, albo
2) opłata semestralna – do dnia 30 września za semestr zimowy oraz do dnia 28 lutego za semestr letni, albo
3) sześć opłat ratalnych wnoszonych w następujących terminach:
a) pierwsza rata – do dnia 30 września,
b) druga rata – do dnia 31 października,
c) trzecia rata – do dnia 30 listopada,
d) czwarta rata – do dnia 28 lutego,
e) piąta rata –  do dnia 31 marca,
f) szósta rata – do dnia 30 kwietnia.

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta złożony przed upływem terminów, o  których mowa w ust. 1 i 3, dziekan lub prodziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora, może przedłużyć termin wniesienia opłaty, jednak nie więcej niż o 1 miesiąc. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Do wniosku dołącza się również dokumenty potwierdzające niemożliwość wniesienia opłaty w ustalonym terminie.

 

§ 11.

1. Cudzoziemiec przyjęty na studia stacjonarne w języku polskim wnosi opłatę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, w formie opłaty semestralnej wnoszonej w następujących terminach:

1) w pierwszym semestrze ‒ w ciągu 14 dni od dnia wystawienia pre-admission letter lub od dnia wpisu na listę osób przyjętych na studia;
2) w drugim semestrze ‒ do dnia 30 września za semestr zimowy albo do dnia 28 lutego za semestr letni.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, prorektor właściwy do spraw studenckich może przedłużyć termin wniesienia opłaty, o którym mowa w pkt 1.

2. Cudzoziemiec, będący studentem na wyższym niż pierwszy roku studiów, wnosi opłatę, o  której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, w formie opłaty semestralnej w terminach do dnia 30 września za semestr zimowy i do dnia 28 lutego za semestr letni. Na wniosek studenta, dziekan lub prodziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora, może wyrazić zgodę na wnoszenie opłaty w formie ratalnej. W takim przypadku, § 10 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 12.

1. Student, któremu udzielono na podstawie § 27 ust. 1 Regulaminu zgody na studiowanie awansem, wnosi opłatę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgody:

1) w pełnej wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora – w przypadku realizacji na podstawie zgody wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów dla danego semestru;
2) w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora, obliczonej proporcjonalnie do liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych zgodą – w przypadku realizacji na podstawie zgody części zajęć przewidzianych programem studiów dla danego semestru.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio § 10 ust. 3 i § 11 ust. 2.

§ 13.

1. W przypadku powtarzania przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce, student, któremu na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu udzielono zezwolenia na studiowanie w następnym semestrze, wnosi opłatę w wysokości równej iloczynowi wartości punktów ECTS przypadających na niezaliczony przedmiot oraz kosztu jednego punktu ECTS określonego odrębnym zarządzeniem Rektora. Łączna opłata za powtarzanie przedmiotów objętych zezwoleniem nie może być wyższa niż 1200 zł.
2. W przypadku powtarzania semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce, student wnosi opłatę za każdy powtarzany przedmiot w semestrze w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora. Łączna opłata za wszystkie powtarzane przedmioty nie może być wyższa niż 2500 zł.

 

§ 14.

1. Opłaty, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2, student wnosi jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym pisemnie potwierdził, że zapoznał się z treścią zezwolenia na powtarzanie przedmiotu lub zgody na powtarzanie semestru z powodu niezadowalających wyników w  nauce, wydanych przez prodziekana, działającego na podstawie upoważnienia Rektora.
2. Na wniosek studenta dziekan albo prodziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora, może wyrazić zgodę na zmianę terminu wniesienia albo rozłożenie na raty opłat, o których mowa w ust. 1.

 

§ 15.

Przepisy § 14 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do opłaty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 4, której wysokość określa odrębne zarządzenie Rektora.

 

§ 16.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, od studenta, któremu udzielono zgody na urlop od zajęć na podstawie § 54 ust. 1 Regulaminu, nie pobiera się opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 5.
2. W przypadkach, o których mowa w § 56 ust. 1 Regulaminu, student wnosi opłaty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgody, w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora, obliczonej proporcjonalnie do liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych zgodą – w przypadku realizacji na podstawie zgody części zajęć przewidzianych programem studiów dla danego semestru.
3. Jeżeli urlop od zajęć został udzielony studentowi w trakcie roku akademickiego, opłatę wniesioną uprzednio zwraca się studentowi na jego wniosek składany do prorektora właściwego do spraw studenckich. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi oblicza się proporcjonalnie do:
 
1) liczby tygodni przeprowadzonych zajęć w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia, w  którym studentowi udzielono zgody na urlop od zajęć – w przypadku opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 5, oraz opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, związanej z  kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych w systemie wieczorowym;
2) liczby zjazdów pozostałych do końca semestru lub roku po dniu, w  którym studentowi udzielono zgody na urlop od zajęć – w przypadku opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

4. W przypadku gdy student nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 3, przed upływem semestru, w którym studentowi została udzielona zgoda na urlop od zajęć, opłata uprzednio wniesiona przez tego studenta, zostaje zaliczona na poczet opłat wymaganych od studenta w kolejnym semestrze zgodnie z umową zawartą z Uczelnią.

 

§ 17.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest wniesienie przez studenta wszystkich wymaganych w stosunku do niego opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 i 6, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

 

§ 18.

1. W przypadku wniesienia opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, oraz rezygnacji ze studiów przed upływem 14 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego, wniesiona opłata podlega zwrotowi w pełnej wysokości na wniosek studenta złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich.
2. W przypadku rezygnacji ze studiów po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru, wniesione opłaty podlegają zwrotowi, na wniosek studenta złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich, w wysokości:
 
1) proporcjonalnej do liczby tygodni pozostałych do końca semestru lub roku po dniu złożenia rezygnacji przez studenta – w przypadku opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 5, oraz opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, związanej z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych w systemie wieczorowym;
2) proporcjonalnej do liczby zjazdów pozostałych do końca semestru lub roku po dniu złożenia rezygnacji przez studenta – w przypadku opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

3. Wniesione opłaty, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 i § 11 ust. 1 pkt 1, mogą zostać zwrócone cudzoziemcowi w pełnej wysokości, na jego wniosek złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich, również w przypadku:

1) nieotrzymania wizy;
2) rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem zajęć;
3) nieuruchomienia studiów na danym kierunku.

 

§ 19.

W przypadku:
1) utraty przez Uczelnię uprawnień do prowadzenia kierunku studiów na określonym poziomie lub profilu;
2) niewywiązywania się przez Uczelnię ze zobowiązań wynikających z umowy;
‒ opłaty, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, wniesione przez studenta w roku akademickim, w którym wystąpiły okoliczności wskazane w pkt 1 albo 2, podlegają zwrotowi na wniosek studenta złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich.

 

§ 20.

W przypadku skreślenia studenta z listy studentów z przyczyn innych niż rezygnacja, opłaty wniesione przez studenta podlegają zwrotowi, na jego wniosek złożony do prorektora właściwego do spraw studenckich, w wysokości:
1) proporcjonalnej do liczby tygodni pozostałych do końca semestru lub roku po dniu skreślenia studenta z listy studentów – w przypadku opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 5, oraz opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, związanej z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych w systemie wieczorowym;
2) proporcjonalnej do liczby zjazdów pozostałych do końca semestru lub roku po dniu skreślenia studenta z listy studentów – w przypadku opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt  1.

 

§ 21.

Wznowienie studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niewnoszenia opłat związanych z odbywaniem studiów jest możliwe po wniesieniu przez osobę ubiegającą się o wznowienie studiów wszystkich zaległych opłat i zwrocie ewentualnych kosztów sądowych poniesionych przez Uczelnię.

 

§ 22.

1. Student, któremu udzielono zgody na wznowienie studiów, wnosi opłatę, o której mowa w  § 3 ust. 1, 3 i 5, w semestrze, w którym wznowił studia:

1) w pełnej wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora – w przypadku realizacji na podstawie zgody wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów dla danego semestru;
2) w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora, obliczonej proporcjonalnie do liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych zgodą – w przypadku realizacji na podstawie zgody części zajęć przewidzianych programem studiów dla danego semestru.

2. Do ustalenia terminów wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 10 ust. 3 i 4 oraz § 11 ust. 2.

§ 23.

Wysokość oraz tryb i zasady pobierania opłat, o których mowa w art. 79 ust. 2 Ustawy, określają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące lub odrębne zarządzenia Rektora.

 

§ 24.

Z zastrzeżeniem § 28, prorektor właściwy do spraw studenckich, działający z upoważnienia Rektora, na wniosek studenta i po zasięgnięciu opinii dziekana, może zwolnić studenta – w  całości lub w części – z opłat, o których mowa w § 3 ust. 1.

 

§ 25.

1. Student może zostać zwolniony z opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy:

1) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym;
2) z przyczyn losowych znalazł się podczas studiów w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej;
3) prawomocnie orzeczono wobec niego o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. W uzasadnionych przypadkach student może również zostać zwolniony z opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4.

 

§ 26.

1. W przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 1, student składa wniosek:

1) do dnia 20 października;
2) w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia studiów – jeżeli został przyjęty na studia po dniu 20 października.
 
2. W przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2, student składa wniosek w terminie 14  dni od dnia wystąpienia wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.
3. W przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 3, student składa wniosek w terminie 14  dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności.
4. W przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 2, student składa wniosek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej przez dziekana albo prodziekana, działającego na podstawie upoważnienia Rektora.

 

§ 27.

Wniosek, o którym mowa w § 24, powinien zawierać uzasadnienie. Do wniosku dołącza się również dokumenty potwierdzające przyczyny zwolnienia z opłaty wskazane we wniosku, w  szczególności:
1) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia ‒ w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 1;
2) dokumenty pozwalające ustalić źródła utrzymania studenta ‒ w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2;
3) prawomocne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności wnioskodawcy ‒ w  przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 3.

 

§ 28.

Zwolnienie cudzoziemca z opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, określa art. 324 ust. 1-2 i 4 Ustawy.

 

§ 29.

1. Od decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za usługę edukacyjną, o której mowa w § 3 ust.  1, wydanej przez prorektora właściwego do spraw studenckich działającego z upoważnienia Rektora, studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Decyzja Rektora wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zwolnienia z opłaty za usługę edukacyjną, o której mowa w § 3 ust. 1, jest ostateczna.

§ 30.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 września 2020 roku, 9:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło