fbpx Uchwała nr 44/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 71/19 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 44/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 czerwca 2020 roku
zmieniająca uchwałę nr 71/19 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych, niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
wtorek, 2 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 85 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Senatu Uniwersytetu Gdańskiego UG nr 71/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych, niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021 – wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów ustala Rektor na wniosek dziekanów na 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji.”;

 1. § 7 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.   Podstawą uzyskania dodatkowych uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 jest dostarczenie do komisji rekrutacyjnej dokumentów, wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia listy kandydatów.

4.    Wykaz dyscyplin sportowych, o których mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały”;

 1. § 8 ust. 3 i 6 otrzymują brzmienie:

„3.   Kandydat, który uzyskał dokument uprawniający do podjęcia studiów poza granicami Polski, ma obowiązek – przed wpisaniem punktów do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów i nie później niż 5 dni roboczych przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów – skontaktowania się z właściwą jednostką prowadzącą rekrutację w celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu według obowiązującej na UG skali punktowej.

6.    Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2, znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.”;

 1. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia ocen, rozumie się przez to: średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych w toku studiów wyższych, liczoną do drugiego miejsca po przecinku, bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej z pracy dyplomowej.

       Weryfikacja średniej następuje na podstawie oryginału lub kserokopii indeksu/karty przebiegu studiów/suplementu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza. Dopuszcza się możliwość weryfikacji średniej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w załączniku nr 4, pkt 1.2 lit. c.”;

 1. § 12 ust. 1, 2 i 6 otrzymują brzmienie:

„1.   Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej IRK. Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej irk.ug.edu.pl – zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2.     Wyniki stanowiące kryterium kwalifikacyjne na dany kierunek należy wprowadzić do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na tym kierunku.

6.     W przypadku, kiedy kandydat zdawał przedmiot brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów zostanie wybrany wynik korzystniejszy dla kandydata.”;

 1. § 13 ust. 1, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„1.   Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kierunek, wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG na numer konta, podany w systemie IRK, w zakładce „Płatności”.  Opłaty można dokonać również w kasie UG. Brak opłaty rekrutacyjnej wyklucza z postępowania rekrutacyjnego. Jeśli opłata została uiszczona w terminie, a system IRK nie odnotował jej lub nie przypisał do kierunku, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały (pkt. 4).

5.    Dokumenty mogą zostać złożone osobiście, przez osobę “trzecią”, a także nadesłane pocztą lub kurierem. (Nie jest wymagane upoważnienie do składania dokumentów przez osobę „trzecią”). W przypadku wysyłania dokumentów, datę dostarczenia stanowi data doręczenia przesyłki do siedziby komisji rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego nadania przesyłki. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6.    Dokumenty wymienione w załączniku nr 4 mogą składać wszyscy kandydaci umieszczeni na liście kandydatów danego kierunku w siedzibie komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów. Niezłożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów świadczy o rezygnacji z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

7.    Cudzoziemcy niewymienieni w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na czas postępowania rekrutacyjnego mogą posługiwać się skanami dokumentów, wymienionymi w załączniku nr 4. Wymaganą dokumentację zobowiązani są uzupełnić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego w dziekanacie wydziału, na którym rozpoczynają studia. Niespełnienie powyższego warunku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze studiów osoby zakwalifikowanej na dany kierunek.”;

 1. § 19 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o przyjęciu na studia.

  2. Zaświadczenie wystawia Biuro Rekrutacji lub Biuro Współpracy Międzynarodowej.”;

 1. załączniki do uchwały:
 1. Załącznik nr 1. Zasady rekrutacji na rok 2020/2021,
 2. Załącznik nr 2. Terminy elektronicznej rejestracji kandydatów oraz termin ogłoszenia listy kandydatów z uwzględnieniem terminów ewentualnych egzaminów na studia stacjonarne i niestacjonarne w UG w roku akademickim 2020/2021,
 3. Załącznik nr 3. Warunki uczestnictwa w Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
 4. Załącznik nr 4. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na studia,
 5. Załącznik nr 5. Dyscypliny sportowe uwzględniane w procesie rekrutacji na studia,

otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst uchwały nr 71/19 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych, niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021 wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 sierpnia 2021 roku, 14:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny