fbpx Zarządzenie nr 58/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 58/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 maja 2020 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 27 maja 2020 roku

Na podstawie art. 79 ust. 1 i art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 129 ust. 1 i 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Osoba podejmująca studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2020/2021 wnosi opłaty za usługi edukacyjne w wysokości określonej w załącznikach do niniejszego zarządzenia, odpowiednio:
  1. za kształcenie na studiach niestacjonarnych – załącznik nr 1;
  2. za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów – załącznik nr 2;
  3. za kształcenie na studiach w języku obcym – załącznik nr 3;
  4. za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – załącznik nr 4.
  1. Obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, dotyczy studenta, będącego:
  1. obywatelem polskim;
  2. cudzoziemcem, o którym mowa w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, chyba że został zwolniony z opłaty na podstawie art. 324 ust. 1 lub 2 ustawy.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 września 2020 roku, 15:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny