fbpx Zarządzenie nr 3/K/20 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie procedury pozyskiwania i przetwarzania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań G-02b oraz G-02o dla Głównego Urzędu Statystycznego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 3/K/20 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie procedury pozyskiwania i przetwarzania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań G-02b oraz G-02o dla Głównego Urzędu Statystycznego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 3/K/20
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 maja 2020 roku
w sprawie procedury pozyskiwania i przetwarzania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań G-02b oraz G-02o dla Głównego Urzędu Statystycznego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 21 maja 2020 roku

Na podstawie § 90 ust. 4 i § 147 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następującą procedurę pozyskiwania i przetwarzania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań G-02b oraz G-02o oraz nadzoru nad poprawnością ich sporządzania i przekazywania do Głównego Urzędu Statystycznego:

1) Wszystkie jednostki organizacyjne UG dokonujące zakupu nośników energii zobowiązane są do prowadzenia jego rejestru ilościowego i wartościowego dla celów sprawozdawczych do Głównego Urzędu Statystycznego.

2) Za nośniki energii uważa się między innymi: węgiel, koks, gaz ziemny i ciekły, benzyna, oleje napędowe i opałowe, energia elektryczna, ciepło w parze wodnej i gorącej wodzie.

3) Pełny wykaz nośników energii (z symbolami PKWiU) podlegający obowiązkowej rejestracji zawiera formularz G-02b (str. 5) oraz załącznik nr 1 do formularza G-02o.

4) Wykaz zakupu nośników energii za rok poprzedni obejmujący: rodzaj nośnika, zapas początkowy, zakupioną ilość, wartość netto, zużycie i zapas końcowy należy przekazywać do Centrum Inwestycji i Remontów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia. Nie należy wykazywać zakupu nośników energii w przypadku refakturowania oraz nośników ujętych w opłatach czynszowych.

5) Dane dotyczące ciepła ze źródeł odnawialnych pozyskuje i ewidencjuje Centrum Inwestycji i Remontów.

6) Dyrektor Centrum Inwestycji i Remontów wyznacza osobę odpowiedzialną za sporządzenie i przekazanie do GUS sprawozdań G-02b oraz G-02o oraz sprawuje nadzór nad poprawnością i ich terminowym sporządzeniem.

7) Nadzór nad prawidłowością i terminowością prac sprawozdawczych sprawuje Sekcja ds. Sprawozdawczości UG.

 

§ 2.

Nadzór nad postanowieniami niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Kanclerz

Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Marta Mularczyk

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku64.84 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 maja 2020 roku, 10:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny