fbpx Zarządzenie nr 91/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 października 2019 roku w sprawie Komitetu Sterującego ds. Projektów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 91/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 października 2019 roku w sprawie Komitetu Sterującego ds. Projektów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 91/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
7 października 2019 roku
w sprawie Komitetu Sterującego ds. Projektów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 7 października 2019 roku

Na podstawie § 33 ust. 1, § 34 ust. 1 oraz § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania projektami oraz skutecznej realizacji celów strategicznych Uniwersytetu Gdańskiego, powołuje się Komitet Sterujący ds. Projektów w składzie:

1)      Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką – Przewodniczący,

2)      Prorektor ds. Nauki – Zastępca Przewodniczącego,

3)      Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia,

4)      Kanclerz,

5)      Dyrektor Finansowy.

§ 2.

  1. Zadaniem Komitetu, o którym mowa w § 1, jest opiniowanie i rekomendowanie Rektorowi wniosków dotyczących finansowania przygotowywanych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego projektów:

1) rozwojowych;

2) krajowych naukowych o całkowitej wartości dofinansowania dla UG przekraczającej 3.000.000 zł lub wymagających przeprowadzenia audytu zewnętrznego lub wymagających wniesienia własnego wkładu finansowego UG lub finansowania kosztów niekwalifikowanych;

      oraz weryfikacja ich zgodności ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

  1. Komitet wyraża opinie i rekomenduje wnioski w formie pisemnej w obecności co najmniej trzech członków. W posiedzeniu Komitetu Sterującego uczestniczą także potencjalni kierownicy projektów lub, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, osoba wskazana przez kierownika projektu.
  2. W wyjątkowych przypadkach Komitet Sterujący może wyrazić opinię w trybie obiegowym lub bez udziału potencjalnego kierownika projektu. Przypadek taki każdorazowo wymaga konsultacji z Przewodniczącym Komitetu Sterującego lub, w razie jego nieobecności,
    z Zastępcą Przewodniczącego.
  3. Decyzję w sprawie udziału Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie, po otrzymaniu rekomendacji Komitetu Sterującego, wydaje Rektor w formie pisemnej.
  4. W wyjątkowych przypadkach decyzję w sprawie udziału Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie podejmuje Rektor bez rekomendacji Komitetu Sterującego.
  5. Obsługę administracyjną Komitetu w zakresie projektów rozwojowych zapewnia Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi, w zakresie projektów krajowych naukowych Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi. 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 23/R/17 Rektora UG z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie Komitetu Sterującego ds. Projektów Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2019 r.

 

 

 

z upoważnienia Rektora

Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG


 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku501.69 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 października 2019 roku, 8:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny