fbpx Zarządzenie nr 90/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 października 2019 roku w sprawie realizacji projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 90/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 października 2019 roku w sprawie realizacji projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 90/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
7 października 2019 roku
w sprawie realizacji projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 7 października 2019 roku

Na podstawie § 33 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Zespół ds. realizacji projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” (Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0076/19) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Działanie 2.3 „CYFROWA DOSTĘPNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO” Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”) w części przypadającej na Uniwersytet Gdański

w składzie:

  1. prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko  - Koordynator Projektu – Kierownik projektu po        stronie Uniwersytetu Gdańskiego
  2. mgr Katarzyna Wszałek-Rożek  - Asystent Koordynatora Projektu
  3. Koordynator ds. digitalizacji – liczba stanowisk: 1

 

§ 2.

Koordynator Projektu może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji Projektu.

§ 3.

Zespół ds. realizacji projektu zostaje powołany w celu realizacji projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

 

§ 4.

1. Zadania Zespołu, o którym mowa w § 2 określa dokumentacja projektowa.

2. Szczegółowy zakres czynności poszczególnych osób wyznaczonych do realizacji projektu określi odrębny dokument.

 

 

§ 5.

Osoby, o których mowa w niniejszym zarządzeniu powołuje się do czasu zakończenia realizacji i rozliczenia Projektu.

 

§ 6.

Zespół ds. realizacji projektu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz wytycznych obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz PZP i instrukcji wewnętrznych obowiązujących w Uczelni w zakresie udzielania zamówień publicznych.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

z upoważnienia Rektora

Uniwersytetu Gdańskiego

 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku551.97 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 października 2019 roku, 8:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny