fbpx Uchwała nr 123/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 123/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 września 2019 roku
w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 269 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) – uchwala się co następuje:

 

§ 1.

Uchwała określa organizację potwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów, w tym:

 1. zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów;
 2. sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty, o których mowa w pkt. 1.

 

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. efektach uczenia się spoza systemu studiów – należy przez to rozumieć efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów;
 2. kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów;
 3. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);
 4. Uniwersytecie –  należy przez to rozumieć Uniwersytet Gdański;
 5. PRK – należy przez to rozumieć Polską Ramę Kwalifikacji w znaczeniu określonym ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm.).

 

§ 3.

 1. W Uniwersytecie potwierdza się efekty uczenia się spoza systemu studiów na zasadach określonych w Ustawie i niniejszej uchwale. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się spoza systemu studiów kandydat może zostać przyjęty na studia prowadzone przez Uniwersytet.
 2. Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się spoza systemu studiów obowiązujące na wydziale określa dziekan.

 

§ 4.

Przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się spoza systemu studiów jest odpłatne na zasadach określonych w zarządzeniu Rektora.

 

§ 5.

Efekty uczenia się spoza systemu studiów mogą zostać potwierdzone kandydatowi posiadającemu:

 1. dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 Ustawy, i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 2. kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 3. kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 4. kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

 

§ 6.

Zadania Uniwersytetu związane z potwierdzaniem efektów uczenia się spoza systemu studiów wykonują:

 1. na poziomie ogólnouniwersyteckim – pracownicy Biura Jakości Kształcenia jako koordynatorzy;
 2. na poziomie wydziału:

a) konsultant,

b) asesor,

c) komisja weryfikacyjna.

 

§ 7.

 1. Kandydat składa do koordynatora wniosek o przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się spoza systemu studiów. Do wniosku kandydat dołącza dokumenty lub inne dowody potwierdzające uzyskane efekty uczenia się spoza systemu studiów.
 2. Koordynator:
 1. informuje kandydata o warunkach i zasadach potwierdzania efektów uczenia się spoza systemu studiów;
 2. weryfikuje posiadanie przez kandydata dokumentów lub kwalifikacji, o których mowa w § 5.
 1. Koordynator sporządza i podpisuje protokół z przebiegu weryfikacji. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało w szczególności, jakich czynności, o których mowa w ust. 2 dokonał koordynator oraz, czy kandydat spełnia warunki określone w § 5.
 2. Koordynator przekazuje wniosek do konsultanta wyznaczonego przez właściwego prodziekana.

 

§ 8.

Konsultantem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie i wykonujący pracę na danym wydziale, który:

 1. jest specjalistą w dyscyplinie naukowej, której dotyczą efekty uczenia się spoza systemu studiów uzyskane przez kandydata;
 2. zna programy studiów, w tym wymogi dotyczące poszczególnych przedmiotów.

 

§ 9.

 1. Kandydat przy pomocy konsultanta:

1. określa uzyskane efekty uczenia się spoza systemu studiów i odpowiadające im efekty uczenia się określone w programie studiów danego kierunku studiów;

2. gromadzi dowody potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się spoza systemu studiów.

 1. Konsultant sporządza i podpisuje protokół z przebiegu konsultacji. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało w szczególności, jakich czynności, o których mowa w ust. 1, dokonał kandydat przy pomocy konsultanta.  
 2. Konsultant przekazuje wniosek do asesora wyznaczonego przez właściwego prodziekana do rozpatrzenia wniosku danego kandydata. Konsultant informuje koordynatora o przekazaniu wniosku.
 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prodziekana działającego z upoważnienia Rektora, konsultant wykonuje również zadania asesora, o których mowa w § 11.

 

§ 10.

Asesorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie, będący specjalistą w danej dyscyplinie naukowej.

 

§ 11.

 1. Asesor weryfikuje efekty uczenia się spoza systemu studiów uzyskane przez kandydata, w tym:
 1. dokonuje oceny dowodów potwierdzających uzyskanie przez kandydata efektów uczenia się spoza systemu studiów;
 2. wskazuje zajęcia określone w programie studiów danego kierunku studiów oraz punkty ECTS przypisane do tych zajęć, które mogą zostać zaliczone kandydatowi, a także ewentualne różnice programowe, które kandydat będzie musiał uzupełnić w przypadku przyjęcia na studia.
 1. Asesor sporządza i podpisuje protokół z przebiegu weryfikacji. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało w szczególności, jakich czynności, o których mowa w ust. 1 dokonał asesor.
 2. Asesor dokumentuje w protokole konieczność przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji efektów uczenia się spoza systemu studiów uzyskanych przez kandydata.
 3. Asesor przekazuje wniosek do komisji weryfikacyjnej powołanej przez Dziekana do rozpatrzenia wniosku danego kandydata, o której mowa w § 12. Asesor informuje koordynatora o przekazaniu wniosku.

 

§ 12.

 1. W skład komisji weryfikacyjnej wchodzą: właściwy prodziekan jako przewodniczący, asesor oraz drugi specjalista z tej samej albo pokrewnej dyscypliny naukowej, zatrudniony w Uniwersytecie.
 2. Komisja weryfikacyjna orzeka w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się spoza systemu studiów w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów danego kierunku studiów i poziomu studiów, rozstrzygając o:
 1. zaliczeniu określonych zajęć objętych programem studiów danego kierunku studiów i poziomu studiów oraz punktów ECTS przypisanych do tych zajęć, a także ewentualnym obowiązku uzupełnienia różnic programowych, z zastrzeżeniem art. 71 ust. 5 Ustawy;
 2. możliwości podjęcia studiów przez kandydata na określonym kierunku i poziomie studiów.
 1. W przypadku, gdy uzyskane przez kandydata efekty uczenia się spoza systemu studiów dotyczą więcej niż jednej dyscypliny naukowej, dziekan może powołać w skład komisji weryfikacyjnej dodatkowych asesorów.
 2. W uzasadnionych przypadkach w skład komisji weryfikacyjnej dziekan może powołać osoby inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 3.
 3. W przypadku konieczności dodatkowej weryfikacji efektów uczenia się spoza systemu studiów, o której mowa w § 11 ust. 3, weryfikację przeprowadza komisja weryfikacyjna w formie i zakresie określonych przez komisję.

 

§ 13.

 1. Od orzeczenia komisji weryfikacyjnej przysługuje kandydatowi wniosek do komisji weryfikacyjnej o ponowne rozpatrzenie sprawy, składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
 2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji weryfikacyjnej przekazuje konsultantowi wniosek o przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się spoza systemu studiów, o którym mowa w § 7.
 3. W postępowaniu w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się spoza systemu studiów, wszczętym zgodnie z ust. 1, stosuje się odpowiednio zasady postępowania określone w § 9 ust. 1, 2 i 3, § 11 ust. 1, 3 i 4 oraz § 9 ust. 2 i 5, z zastrzeżeniem że:
 1. konsultant pomaga kandydatowi w poprawieniu lub uzupełnieniu wniosku, jednak kandydat nie może zgłosić nowych dowodów na potwierdzenie efektów uczenia się spoza systemu studiów;
 2. konsultant przekazuje wniosek do asesora;
 3. w skład komisji weryfikacyjnej ponownie rozpatrującej sprawę wchodzi, oprócz członków komisji wymienionych w § 12 ust. 1, dodatkowo dwóch asesorów powołanych przez dziekana;
 4. komisja weryfikacyjna, ponownie rozpatrując sprawę, może zasięgać opinii nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie lub innych osób, będących specjalistami w danej dyscyplinie naukowej;
 5. ponowne orzeczenie komisji weryfikacyjnej jest ostateczne.

 

§ 14.

 1. Komisja weryfikacyjna przekazuje orzeczenie wydane w postępowaniu, o którym mowa w § 12 albo § 13, do wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
 2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna wydaje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia, uwzględniając orzeczenie komisji weryfikacyjnej oraz wymagania art. 71 ust. 6 i 7 Ustawy.

 

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku1.6 MB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 kwietnia 2022 roku, 13:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny