fbpx Zarządzenie nr 77/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 77/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 77/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 2 września 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 oraz § 144 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. W pionie Prorektora do spraw Studenckich likwiduje się Sekcję Promocji.
 2. W pionie Kanclerza tworzy się Biuro Promocji.
 3. Sekcję ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów oraz Informatycznych Systemów Finansowo-Księgowych w pionie Kwestora przekształca się w Sekcję ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów.

 

§ 2.

W Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 40/R/18 Rektora UG z dnia 29 marca 2018 roku (ze zm.)
– wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 31 otrzymuje brzmienie:

„Do jednostek organizacyjnych administracji centralnej podległych Prorektorowi ds. Studenckich należy: Biuro Rekrutacji, Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów, Akademickie Centrum Kultury Alternator, Biuro Parlamentu Studentów, Czasopismo „Progress”, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, Radio MORS, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Muzeum Uniwersyteckie. Prorektorowi ds. Studenckich podlega ponadto Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademicki Związek Sportowy. Prorektor współdziała z Fundacją Absolwentów i Studentów UG. Prorektor ds. Studenckich w sprawach pomocy materialnej dla studentów współpracuje z Zastępcą Kanclerza ds. Administracyjnych i kierownikami podlegających mu jednostek organizacyjnych.”;

 1. skreśla się § 33;
 2. § 62. Otrzymuje brzmienie:

„Do jednostek organizacyjnych bezpośrednio podlegających Kanclerzowi należą: Biuro Promocji, Dział Zamówień Publicznych, Kancelaria Ogólna, Sekcja ds. Rozliczeń, Sekcja ds. Ubezpieczeń. Do pionu Kanclerza należą również jednostki podlegające Zastępcom Kanclerza.”;

 1. dodaje się § 62 a w brzmieniu:

㤠62 a. Biuro Promocji

 1. Wspiera działania promocyjne i informacyjne podejmowane indywidualnie przez jednostki organizacyjne UG oraz sprawdza ich zgodność z identyfikacją wizualną oraz docelowym wizerunkiem Uczelni.
 2. Odpowiada za wdrożenie wśród jednostek organizacyjnych identyfikacji Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Trzykrotnie w ciągu roku (marzec, czerwiec, wrzesień) we współpracy z Biurem Rekrutacji opracowuje, przedstawia do akceptacji Kolegium Rektorskiemu i nadzoruje kampanię promocyjną w mediach wspierającą rekrutację na wyższe studia stacjonarne i niestacjonarne, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe i kursy.
 4. Wspiera promocje konferencji oraz innych ważnych wydarzeń i uroczystości organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim.
 5. Współpracuje z osobami odpowiadającymi za działania promocyjne na poszczególnych Wydziałach.
 6. Archiwizuje dokumentację fotograficzną ważnych wydarzeń w działalności Uczelni.
 7. We współpracy z rzecznikiem prasowym i Działem Zamówień Publicznych przygotowuje i rozsyła do mediów materiały reklamowe Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Dba o pozytywny wizerunek Uniwersytetu w internecie, aktualizuje informacje na jego temat zawarte w internetowych portalach edukacyjnych.
 9. Zamawia oznakowane produkty promocyjne, materiały konferencyjne na potrzeby jednostek Uniwersytetu.
 10. Współpracuje z kołami naukowymi przy oznakowaniu konferencji oraz wydarzeń naukowych organizowanych przez studentów i doktorantów.
 11. Współpracuje z „Gazetą Uniwersytecką”, Czasopismem „Progerss” oraz z Radiem MORS przy przygotowaniu materiałów reportażowych z najważniejszych wydarzeń Uniwersytetu Gdańskiego.
 12. Organizuje „Targi Akademia” oraz współpracuje z wydziałami przy organizacji dni otwartych UG.
 13. Opracowuje i przygotowuje publikacje oraz materiały audiowizualne promujące Uniwersytet wśród różnych grup docelowych.
 14. Współpracuje z Centrum Języków Obcych oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu przy promocji działalności tych jednostek.
 15. Współpracuje z Wydziałami, Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Analiz i Ekspertyz przy promocji osiągnięć naukowych i patentowych Uczelni.”;
 1. § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. Sekcja ds. Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów

 1. Dokonuje kontroli dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych.
 2. Bada i weryfikuje kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 3. Nadzoruje prawidłowość obiegu dokumentów finansowo-księgowych i przestrzegania przyjętych procedur wewnętrznych.
 4. Zatwierdza do wypłaty faktury oraz inne dokumenty finansowe i dysponuje środkami pieniężnymi w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
 5. Współpracuje z Działem Kontrolingu w zakresie weryfikacji zgodności przestawionych do akceptacji dokumentów finansowych z posiadanymi środkami.
 6. Współpracuje z Sekcją ds. Rozliczeń w zakresie akceptacji i weryfikacji dokumentów.
 7. Uczestniczy we wdrożeniach systemów informatycznych użytkowanych przez jednostki organizacyjne Kwestury.
 8. Przygotowuje kalkulacje stawek wynagrodzeń osób zatrudnianych do realizacji projektów i wyodrębnionych zadań oraz weryfikuje ich zgodność z budżetami.
 9. Sprawdza refundacje środków przyznawanych na prefinansowanie projektów i weryfikuje ich poprawność. ”;
 1. wyrazy „Sekcja Promocji”, użyte w odpowiedniej liczbie i przypadku – zastępuje się wyrazami „Biuro Promocji”, użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie 2 września 2019 roku.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku156.58 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 sierpnia 2019 roku, 12:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny