fbpx Zarządzenie nr 52/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 52/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 52/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
14 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 14 czerwca 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 oraz § 144 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W pionie Prorektora do spraw Studenckich tworzy się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów.

 

§ 2.

W Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 40/R/18 Rektora UG z dnia 29 marca 2018 roku (ze zm.)
– wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 31 otrzymuje brzmienie:

§ 31.

Do jednostek organizacyjnych administracji centralnej podległych Prorektorowi ds. Studenckich należy: Biuro Rekrutacji, Sekcja Promocji, Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów, Akademickie Centrum Kultury Alternator, Biuro Parlamentu Studentów, Czasopismo „Progress”, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, Radio MORS, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Muzeum Uniwersyteckie. Prorektorowi ds. Studenckich podlega ponadto Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademicki Związek Sportowy. Prorektor współdziała z Fundacją Absolwentów i Studentów UG. Prorektor ds. Studenckich w sprawach pomocy materialnej dla studentów współpracuje z Zastępcą Kanclerza ds. Administracyjnych i kierownikami podlegających mu jednostek organizacyjnych.”;

  1. dodaje się § 32 a w brzmieniu:

„§ 32 a. Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów:

  1. Udziela informacji na temat rodzajów stypendiów dostępnych dla studentów i doktorantów. Prowadzi działania informacyjne w celu ułatwienia studentom i doktorantom złożenie poprawnych wniosków.
  2. Udziela informacji o zaświadczeniach i innych dokumentach koniecznych i do uzyskania konkretnych form pomocy materialnej.
  3. Obsługuje przyjmowanie i opracowanie wniosków stypendialnych studentów i doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego składanych do Uczelnianej Komisji Stypendialnej (UKS) i Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS) a w szczególności wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla niepełnosprawnych, zapomóg, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz innych stypendiów zgodnie z właściwym regulaminem.
  4. Opracowuje odwołania rozpatrywane przez OKS.
  5. Opracowuje decyzje administracyjne dla UKS i OKS będące podstawą do uznania wniosków o stypendia i odwołania.
  6. Opracowuje podania o przyznawanie zniżek, ulg oraz umorzeń opłat za kształcenie i usługi edukacyjne studentów oraz doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. W Centrum opracowywane są decyzje administracyjne w sprawie przyznania ww. ulg, zniżek i umorzeń.
  7. Do zadań Centrum należy obsługa administracyjna działań UKS i OKS, w tym obsługa korespondencji w formie papierowej oraz elektronicznej.
  8. Opracowywanie projektów zmian prawnych, które są konieczne dla sprawnej obsługi stypendialnej: zarządzenia Rektora, Regulaminy przyznawania pomocy materialnej itd.”;

 

§ 3.

Nadzór nad realizacją postanowień zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Studenckich.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku569.61 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 czerwca 2019 roku, 9:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny