fbpx Uchwała nr 2/RUG/19 Rady Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 2/RUG/19 Rady Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 2/RUG/19
Rady Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 czerwca 2019 roku
w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 10 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Rada Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie opiniuje projekt Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Przedstawiony przez JM Rektora projekt Statutu spełnia warunki formalne wynikające z przepisów art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Opiniując projekt Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Rada kierowała się dobrem Uniwersytetu Gdańskiego i zwróciła uwagę w szczególności na:
 1. rodzaje, skład, sposób powoływania i funkcjonowanie organów;
 2. zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami prawnymi wydawanymi przez organy;
 3. wykaz funkcji kierowniczych oraz zasady powoływania do ich pełnienia;
 4. zasady zatrudniania pracowników;
 5. struktura organizacyjna i rodzaje jednostek organizacyjnych oraz tryb nadawania regulaminu organizacyjnego;
 6. organizację badań naukowych i kształcenia studentów oraz doktorantów;
 7. administrowanie, dysponowanie mieniem i zasady gospodarowania w Uniwersytecie Gdańskim;
 8. postępowanie przed organami Uniwersytetu, w tym kwestie odbywania zgromadzeń.

 

§ 2.

 1. W obszarach wskazanych w § 1 ust. 3 projekt Statutu zawiera rozwiązania zapewniające sprawne funkcjonowanie Uniwersytetu począwszy od nowego roku akademickiego 2019/2020.
 2. Rada podziela trafność rozwiązania polegającego na wykorzystaniu w projekcie Statutu sprawdzonych w praktyce rozwiązań zawartych w dotychczasowym Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Zdaniem Rady zasadna jest koncepcja utrzymania podziału Uniwersytetu na jednostki organizacyjne, jakimi są wydziały. 
 4. Struktura organów i stanowisk kierowniczych została ustalona optymalnie i umożliwia sprawne zarządzanie wszystkimi obszarami działalności Uniwersytetu.
 5. Wprowadzenie rad dyscyplin naukowych jest adekwatne do wprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych oraz będzie miało korzystny wpływ na rozwój kadry naukowej a także na przeprowadzane w Uniwersytecie ewaluacje związane z oceną parametryczną.
 6. Zasady i tryb funkcjonowania organów, sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami prawnymi wydawanymi przez te organy, zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych zapewniają sprawne funkcjonowanie Uniwersytetu.
 7. Kryteria i procedura zatrudniania pracowników, w tym kwestia konsultacji ze społecznością akademicką w tym zakresie, są zdaniem Rady skonstruowane przejrzyście i jednoznacznie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Uniwersytetu Gdańskiego

dr Marek Głuchowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku530.91 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 czerwca 2019 roku, 9:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny