fbpx Zarządzenie nr 46/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 46/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 31 maja 2019 roku

Na podstawie art. 79 ust. 1 i art. 80 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.) oraz § 120 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Osoba podejmująca studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2019/2020 wnosi opłaty za usługi edukacyjne w wysokości określonej w załącznikach do niniejszego zarządzenia, odpowiednio:
  1. za kształcenie na studiach niestacjonarnych – załącznik nr 1;
  2. za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów oraz za ponowne przyjęcie na studia – załącznik nr 2;
  3. za kształcenie na studiach w języku obcym – załącznik nr 3;
  4. za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – załącznik nr 4.
  1. Obowiązek wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, dotyczy studenta, będącego:
  1. obywatelem polskim;
  2. cudzoziemcem, o którym mowa w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, chyba że został zwolniony z opłaty na podstawie art. 324 ust. 1 i 2 tej ustawy.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 maja 2021 roku, 15:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny