fbpx Zarządzenie nr 40/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 40/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 40/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 maja 2019 roku
w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
sobota, 1 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz § 41 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 oraz § 144 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.), w związku z uchwałą nr 6/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia Liceum Uniwersyteckiego w Gdańsku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W pionie Prorektora do spraw Studenckich tworzy się Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza.

 

§ 2.

W Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 40/R/18 Rektora UG z dnia 29 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 31 otrzymuje brzmienie:

§ 31.

Do jednostek organizacyjnych administracji centralnej podległych Prorektorowi ds. Studenckich należy: Biuro Rekrutacji, Sekcja Promocji, Akademickie Centrum Kultury Alternator, Biuro Parlamentu Studentów, Czasopismo „Progress”, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w Gdańsku, Radio MORS, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Muzeum Uniwersyteckie. Prorektorowi ds. Studenckich podlega ponadto Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademicki Związek Sportowy. Prorektor współdziała z Fundacją Absolwentów i Studentów UG. Prorektor ds. Studenckich w sprawach pomocy materialnej dla studentów współpracuje z Zastępcą Kanclerza ds. Administracyjnych i kierownikami podlegających mu jednostek organizacyjnych.”;

  1. dodaje się § 36a w brzmieniu:

㤠36a.

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza

  1. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Uniwersytet Gdański. Szkoła działa na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdańska udzielającej zezwolenia na założenie publicznego liceum ogólnokształcącego oraz Aktu Założycielskiego Szkoły.
  2. Zasady funkcjonowania oraz szczegółowe kompetencje organów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku reguluje Statut Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku.”.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku, z zastrzeżeniem, że Liceum Uniwersyteckie pozostaje jednostką w organizacji do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku482.91 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 czerwca 2019 roku, 12:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny