fbpx Uchwała nr 75/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Prawo w administracji i gospodarce prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 75/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunku Prawo w administracji i gospodarce prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 75/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 maja 2019 roku
w sprawie przyporządkowania kierunku Prawo w administracji i gospodarce prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 23 maja 2019 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 214 ust. 1 i art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Kierunek Prawo w administracji i gospodarce przyporządkowuje się do dyscyplin naukowych: nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, filozofia, językoznawstwo, przy czym jako dyscyplinę wiodącą wskazuje się nauki prawne.
  2. Ustala się program studiów dla kierunku Prawo w administracji i gospodarce na poziomie studiów drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020.
  3. Program studiów, o którym mowa w ust. 2, wraz ze wskazaniem procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z tym programem są uzyskiwane na tym kierunku studiów efekty uczenia się, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik do uchwały Senatu 75/191.99 MB
PDF icon Kopia do wydruku291.14 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 maja 2019 roku, 8:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny