fbpx Uchwała nr 70/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów – cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności i stypendystów NAWA na studia stacjonarne i niestacjonarne... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 70/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów – cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności i stypendystów NAWA na studia stacjonarne i niestacjonarne... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 70/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 maja 2019 roku
w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów – cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności i stypendystów NAWA na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 23 maja 2019 roku

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) Senat Uniwersytetu Gdańskiego określa następujące warunki, tryb oraz terminy rekrutacji dla kandydatów – cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności i stypendystów NAWA na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020:

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Kandydaci cudzoziemcy na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunki. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Rektora, rekrutacja odbywa się na specjalności prowadzone w ramach danego kierunku studiów.
 2. Decyzję o uruchomieniu kierunku podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Dziekana. Decyzja podejmowana jest w oparciu o liczbę osób przyjętych. Do uruchomienia kierunku wymagane jest przyjęcie minimum 25 osób.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek dziekana może obniżyć liczbę miejsc warunkującą uruchomienie kierunku lub specjalności.

 

§ 2. Podstawy przyjęcia i postępowanie kwalifikacyjne

 1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów następuje na podstawie postępowania rekrutacyjnego.
 2. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów, o których mowa w ust. 1, znajduje się w załączniku do niniejszej uchwały.
 3. Kandydat, który nie przedstawił do dnia 30 sierpnia 2019 roku dokumentów wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, zostaje wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej. 

 

§ 3. System Rejestracji Studentów (SRS)

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w Systemie Rejestracji Studentów, zwanym dalej SRS. Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej admissions.ug.edu.pl.
 2. Uniwersytet Gdański nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do systemu SRS.

 

§ 4. Etapy rekrutacji

 1. Kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności
 1. Przed rejestracją w systemie SRS, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, wnosi bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora na konto bankowe UG. Brak wniesienia opłaty rekrutacyjnej wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
 2. Kandydat rejestruje się w systemie SRS i załącza skany dokumentów wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.
 3. W ciągu 10 dni roboczych dokumenty są sprawdzane i w przypadku ich pozytywnej weryfikacji, kandydat otrzymuje drogą elektroniczną decyzję o zakwalifikowaniu na studia (pre-admission letter) i konieczności dokonania opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów. Dokument wydawany jest w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Kandydat ma obowiązek wniesienia opłaty w ciągu 14 dni od dnia wystawienia pre-admission letter. W uzasadnionych przypadkach, czas na dokonanie opłaty może zostać wydłużony na wniosek kandydata.
 4. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Uniwersytetu Gdańskiego, wydawana jest decyzja administracyjna o przyjęciu kandydata na studia. Decyzja wydawana jest w języku polskim oraz angielskim i przekazywana kandydatowi drogą elektroniczną.
 5. Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do przesłania skanu wizy lub decyzji odmownej wydanej przez władze konsularne RP, niezwłocznie po jej otrzymaniu. W przypadku nieotrzymania wizy, czesne jest zwracane na konto bankowe osoby przyjętej na studia. W przypadku otrzymania wizy i rezygnacji ze studiów przed ich rozpoczęciem, osoba przyjęta na studia zobowiązana jest do anulowania wizy i przesłania decyzji konsularnej o anulowaniu wizy. Po otrzymaniu decyzji konsularnej o anulowaniu wizy, czesne jest zwracane na konto bankowe osoby przyjętej na studia. W przypadku nieuruchomienia kierunku, czesne jest zwracane na konto bankowe osoby przyjętej na studia. W innych przypadkach czesne nie podlega zwrotowi.
 6. Osoby przyjęte na studia, zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów w dziekanacie wydziału, na którym rozpoczynają studia, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego, w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Niespełnienie powyższego warunku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze studiów osoby zakwalifikowanej na dany kierunek.
 1. Kandydaci podejmujący studia na zasadach stypendystów NAWA
 1. Przed rejestracją w systemie SRS, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, wnosi bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora na konto bankowe UG. Brak wniesienia opłaty rekrutacyjnej wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
 2. Kandydat rejestruje się w systemie SRS i załącza skany dokumentów wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.
 3. W ciągu 10 dni roboczych dokumenty są sprawdzane i w przypadku ich pozytywnej weryfikacji, kandydat otrzymuje drogą elektroniczną lub pocztową decyzję administracyjną o przyjęciu na studia.
 4. Osoby przyjęte na studia, zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów w dziekanacie wydziału, na którym rozpoczynają studia, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego, w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Niespełnienie powyższego warunku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze studiów osoby zakwalifikowanej na dany kierunek.

 

§ 5. Terminy rekrutacji

 1. Rekrutacja na semestr zimowy trwa od 3 czerwca 2019 roku do 15 października 2019 roku. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wydłużyć termin rekrutacji. Rejestracja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym trwa od 3 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.
 2. Rekrutacja na semestr letni trwa od 2 grudnia 2019 roku do 15 marca 2020 roku. Rejestracja na studia rozpoczynająca się w semestrze letnim trwa od 2 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.

 

§ 6. Zastosowanie uchwały

Uchwałę stosuje się do przyjęć na studia osób nieposiadających obywatelstwa polskiego i niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§ 7. Przepisy o wejściu w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 maja 2019 roku, 9:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny