fbpx Zarządzenie nr 33/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 33/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 1 maja 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 oraz § 144 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W pionie Kanclerza tworzy się Przedszkole Uniwersyteckie.

 

§ 2.

W Regulaminie organizacyjnym administracji Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 40/R/18 Rektora UG z dnia 29 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 62 otrzymuje brzmienie:

„Do jednostek organizacyjnych bezpośrednio podlegających Kanclerzowi należą: Dział Zamówień Publicznych, Kancelaria Ogólna, Sekcja ds. Rozliczeń, Sekcja ds. Ubezpieczeń, Przedszkole Uniwersyteckie. Do pionu Kanclerza należą również jednostki podlegające Zastępcom Kanclerza.”;

 1. dodaje się § 64a w brzmieniu:

㤠64a.

Przedszkole Uniwersyteckie

 1. Organizuje i realizuje opiekę przedszkolną nad dziećmi pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz w miarę posiadania wolnych miejsc dla dzieci osób spoza Uczelni.

 2. Działa na podstawie Statutu Przedszkola Uniwersyteckiego, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

 3. Do zadań Przedszkola Uniwersyteckiego należy w szczególności:

 1. sprawowanie funkcji opiekuńczych. wychowawczych i kształcących dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zachowaniem szczególnej troski o ich dobro i bezpieczeństwo;

 2. opracowywanie i przygotowywanie podstawowych programów zajęć dla dzieci oraz przygotowanie oferty zajęć ponadprogramowych, z uwzględnieniem propozycji wnoszonych przez rodziców;

 3. rejestrowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola i sporządzanie listy dzieci przyjętych na dany rok szkolny;

 4. opracowywanie planów rzeczowo-finansowych dla Przedszkola;

 5. rozliczanie kosztów prowadzenia działalności Przedszkola;

 6. sporządzanie dla kierownictwa Uczelni sprawozdań ze zrealizowanych świadczeń opiekuńczych na rzecz dzieci;

 7. współpraca z jednostkami spoza Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze dotyczącym działalności Przedszkola Uniwersyteckiego.”.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 roku, z zastrzeżeniem, że Przedszkole Uniwersyteckie pozostaje jednostką w organizacji do dnia 1 września 2019 roku.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku466.24 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 stycznia 2021 roku, 15:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny