fbpx Uchwała nr 56/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 47/18 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 56/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 47/18 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 56/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 kwietnia 2019 roku
zmieniająca uchwałę nr 47/18 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 47/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020 wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Sportowcy posiadający wybitne osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich w toku postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej otrzymują dodatkowe punkty:

  1. 100 punktów – sportowcy posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową,
  2. 50 punktów – sportowcy posiadający aktualną drugą klasę sportową.”;
  1. w § 10 skreśla się ust. 12;
  2. załączniki nr 1 „Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów”, nr 2 „Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów” i nr 3 „Terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów” do uchwały – otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała,

profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 maja 2019 roku, 10:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny