fbpx Zarządzenie nr 30/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 30/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 kwietnia 2019 roku
w sprawie utworzenia szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. W Uniwersytecie Gdańskim tworzy się następujące szkoły doktorskie:
 1. Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych i Społecznych,
 2. Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
 1. Szkoły doktorskie, o których mowa w ust. 1, kształcą doktorantów odpowiednio w dyscyplinach naukowych należących do dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz do dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych.
 2. Szkoły doktorskie, o których mowa w ust. 1, pozostają w organizacji do dnia 30 września 2019 roku.

 

§ 2.

Organizację kształcenia doktorantów w szkole doktorskiej określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statut Uniwersytetu Gdańskiego oraz Regulamin szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3.

Do dnia wejścia w życie Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Regulaminu szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego, uchwalonych przez Senat na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określa się następujące zasady dotyczące dyrektora szkoły doktorskiej:

 1. dyrektora szkoły doktorskiej powołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu;
 2. dyrektorem szkoły doktorskiej może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim, jako podstawowym miejscu pracy, na stanowisku profesora lub profesora uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. powołanie dyrektora szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów ‒  Rektor przedstawia kandydata na dyrektora samorządowi doktorantów, a brak stanowiska samorządu doktorantów co do osoby kandydata w terminie siedmiu dni uważa się za wyrażenie zgody na jego powołanie;
 4. zadania dyrektora szkoły doktorskiej określi Regulamin szkół doktorskich;
 5. na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej Rektor może powołać zastępcę dyrektora szkoły doktorskiej;
 6. zakres obowiązków zastępcy dyrektora szkoły doktorskiej określa dyrektor szkoły doktorskiej i zatwierdza Rektor.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 maja 2019 roku, 8:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny