fbpx Zarządzenie nr 17/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie Rektora UG w sprawie ustanowienia nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 17/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie Rektora UG w sprawie ustanowienia nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 17/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 lutego 2019 roku
zmieniające zarządzenie Rektora UG w sprawie ustanowienia nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 8 lutego 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668) oraz § 41 ust. 1 i 3 w związku z § 116 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie przyznawania nagrody naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 93/R/18 Rektora UG z dnia 27 września 2018 roku – wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 jest przyznawana pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe oraz badawczo-rozwojowe w trzech dziedzinach:

1) nauk ścisłych i przyrodniczych,

2) nauk humanistycznych,

3) nauk społecznych.”;

 1. w § 1 wprowadzenie do ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nagrodę pieniężną przyznaje się w wysokości:”;

 1. § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzemiennie:

„1. Rektor, dziekani wydziałów oraz dyrektorzy pozawydziałowych jednostek naukowych lub naukowo-dydaktycznych w terminie do dnia 28 lutego każdego roku mogą wnioskować o przyznanie jednej nagrody (indywidulanej lub zespołowej) dla wyróżniających się pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych w zakresie osiągnięć naukowych oraz badawczo-rozowjowych. Wzór zgłoszenia, w formie wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

2.    O przyznanie nagrody dla dziekana lub prorektora wnioskuje Rektor.”;

 1. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku wątpliwości Kapituła ma prawo zwrócić się do kandydata o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące jego osiągnięć lub skierować wniosek o przyznanie nagrody do opinii eksperta lub recenzenta. Ekspert lub recenzent jest zobowiązany do przygotowania pisemnego uzasadnienia oceny przekazanego dorobku kandydatów do nagrody.”.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst Regulaminu nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

_____________

 

Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 93/R/18 ze zm.

 

Regulamin Nagrody Naukowej
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

(tekst ujednolicony z dnia 8 lutego 2019 roku)

 

§ 1.

 1. Nagroda naukowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczycieli akademickich jest przyznawana jako:
 1. równorzędna nagroda indywidualna (nie więcej niż osiem nagród w edycji),
 2. nagroda równorzędna zespołowa (nie więcej niż dwie nagrody w edycji).
 1. Nagroda, o której mowa w ust. 1 jest przyznawana pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe oraz badawczo-rozwojowe w trzech dziedzinach:
 1. nauk ścisłych i przyrodniczych,
 2. nauk humanistycznych,
 3. nauk społecznych.
 1. Osoba, która otrzymała nagrodę indywidualną w poprzedniej edycji, nie może być ponownie zgłoszona do tej nagrody.
 2. Nagrodę pieniężną przyznaje się w wysokości:
 1. nagroda indywidulana: 30 000 zł;
 2. nagroda zespołowa: 40 000 zł.
 1. Nagroda jest wręczana w dniu Święta Uniwersytetu Gdańskiego, tj. 20 marca każdego roku podczas zwoływanego z tej okazji uroczystego posiedzenia Senatu UG.

 

§ 2.

 1. Rektor, dziekani wydziałów oraz dyrektorzy pozawydziałowych jednostek naukowych lub naukowo-dydaktycznych w terminie do dnia 28 lutego każdego roku mogą wnioskować o przyznanie jednej nagrody (indywidulanej lub zespołowej) dla wyróżniających się pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych w zakresie osiągnięć naukowych oraz badawczo-rozwojowych. Wzór zgłoszenia, w formie wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. O przyznanie nagrody dla dziekana lub prorektora wnioskuje Rektor.
 3. Kryteriami oceny wniosków są publikacje naukowe, projekty badawcze, patenty, komercjalizacja badań naukowych oraz inne wyróżniające się dokonania naukowe.
 4. Złożone wnioski opiniuje na posiedzeniu Kapituła nagrody naukowej Rektora UG, zwana dalej „Kapitułą”.
 5. Informacja o laureacie jest publikowana na stronie internetowej Uczelni oraz w prasie i czasopismach akademickich.

 

§ 3.

 1. Rektor powołuje na okres kadencji Kapitułę, w skład której wchodzi czterech nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego reprezentujących różne obszary naukowe.
 2. Obradom Kapituły z prawem głosu przewodniczy Rektor.
 3. Kapituła może opracować dodatkowe kryteria zgłaszania oraz oceny kandydatów do nagrody.
 4. W przypadku wątpliwości Kapituła ma prawo zwrócić się do kandydata o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące jego osiągnięć lub skierować wniosek o przyznanie nagrody do opinii eksperta lub recenzenta. Ekspert lub recenzent jest zobowiązany do przygotowania pisemnego uzasadnienia oceny przekazanego dorobku kandydatów do nagrody.
 5. Kapituła może odstąpić od przyznania nagrody w danym obszarze, jeżeli uzna, że osiągnięcia kandydatów nie kwalifikują się do przyznania nagrody .

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 13:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny