fbpx Zarządzenie nr 11/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 93/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 11/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 93/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 11/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 stycznia 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 93/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 15 kwietnia 2019 roku

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i § 41 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w UG stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia nr 93/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 października 2013 roku (ze zm.) w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Gdańskim otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

  1. Zobowiązuje się pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zapoznania się z postanowieniami niniejszego zarządzenia oraz do przestrzegania zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych w UG.
  2. Zgodnie z postanowieniami Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w UG uprawnienia Rektora w zakresie przyznawania, zmiany i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych powierza się odpowiednio:
  1. dziekanom wydziałów – w ramach podległych im wydziałów,
  2. kierownikom jednostek ogólnouniwersyteckich – w ramach podległych im jednostek.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2019 roku.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

 

 


Załączniki zabezpieczono hasłem dostępnym w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych UG
oraz w Biurze Organizacji i Legislacji UG.

Załączniki nr 5 i 7 - dostępne w dokumentacji Inspektora Ochrony Danych
(w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych)

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 14:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny