fbpx Zarządzenie nr 97/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 października 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 35/R/18 Rektora UG w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 97/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 października 2018 roku
zmieniające zarządzenie nr 35/R/18 Rektora UG w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 35/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód w Uniwersytecie Gdańskim § 6 otrzymuje brzmienie:

㤠6.

  1. Projekty umów, porozumień i ugód, w wyniku których dochodzi do powierzenia innemu podmiotowi przetwarzania danych osobowych wymagają dodatkowo akceptacji Inspektora Ochrony Danych.
  2. Umowy, porozumienia i ugody zawierane przez Uniwersytet Gdański z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – winny w swojej treści zawierać postanowienia w następującym brzmieniu:

„1) Uniwersytet Gdański informuje, iż klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej „RODO” znajduje się pod adresem internetowym: https://bip.ug.edu.pl/.

2) [Nazwa własna drugiej strony umowy/porozumienia/ugody] oświadcza, iż zapoznał się z treścią ww. klauzuli.

3) [Nazwa własna drugiej strony umowy/porozumienia/ugody] zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy/porozumienia/ugody.”

  1. W przypadku umów, porozumień i ugód zawieranych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych realizuje Dział Zamówień Publicznych zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
  2. Za przestrzeganie postanowień ust. 2 odpowiada kierownik jednostki odpowiedzialnej merytorycznie za przygotowanie projektu i realizację odpowiednio umowy, porozumienia lub ugody.”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz