fbpx Zarządzenie nr 52/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 52/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 kwietnia 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 43 ust 2 i art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.) oraz § 120 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 20116 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat określa uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku (ze zm.).

 

§ 2.

Wysokość opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019 określają załączniki do niniejszego zarządzenia:

1) opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych – załącznik nr 1,

2) opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów w języku obcym – załącznik nr 2,

3) dodatkowe opłaty za świadczone usługi edukacyjne – załącznik nr 3,

4) opłaty za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich – załącznik nr 4.

 

§ 3.

Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA i członków ich rodzin, odbywających studia na Uniwersytecie Gdańskim, obowiązują zasady oraz opłaty takie jak obywateli polskich.

 

§ 4.

1. Wysokość opłat:

1) za kształcenie na studiach oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności za studia,

2) związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń,

3) za potwierdzanie efektów uczenia się poza systemem studiów, 

4) wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia,

określają odrębne zarządzenia Rektora.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określa się na cały cykl kształcenia w odniesieniu do studentów podejmujących studia w roku akademickim 2018/2019.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 maja 2021 roku, 14:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz