fbpx Zarządzenie nr 29/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 29/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 marca 2018 roku
w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 99 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183), § 120 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) oraz § 17-20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1501), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności określa uchwała nr 19/15 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 2015 roku (ze zm.).

 

§ 2.

  1. Wysokość opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019 określają załączniki do niniejszego zarządzenia:

1)      opłaty za kształcenie na studiach – załącznik nr 1,

2)      dodatkowe opłaty za świadczone usługi edukacyjne – załącznik nr 2.

  1. Wysokość opłat o których mowa w ust. 1 ustalona zostaje na cały cykl kształcenia cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019.
  2. Oprócz opłat określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia, cudzoziemcy wnoszą opłaty za:

1)      przeprowadzenie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi - w wysokości stanowiącej równowartość 3 000 euro;

2)      przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego bez odbycia stażu habilitacyjnego – w wysokości stanowiącej równowartość 5 000 euro;

3)      e-learningowe szkolenie BHP w indywidualnie ustalonym terminie – w wysokości stanowiącej równowartość 25 euro.

 

§ 3.

Za studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia cudzoziemcy wnoszą opłaty w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora (obowiązują opłaty takie jak obywateli polskich).

 

§ 4.

Cudzoziemcy przyjmowani na studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty podwyższone o równowartość 20 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów.

 

§ 5.

Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA i członków ich rodzin, odbywających studia na Uniwersytecie Gdańskim, obowiązują zasady oraz opłaty takie, jak obywateli polskich.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 maja 2021 roku, 15:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz