fbpx Uchwała nr 53/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 20/07 Senatu UG w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 53/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 20/07 Senatu UG w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 53/17
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 września 2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 20/07 Senatu UG w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich stanowiącym załącznik do uchwały nr 20/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„W Uniwersytecie Gdańskim nauczycielom akademickim przyznaje się corocznie nagrody indywidualne i zespołowe I, II i III stopnia na zasadach określonych w §§ 2-7 niniejszej uchwały.”;

2) § 2 ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„wyróżniające się prace doktorskie lub osiągnięcia habilitacyjne,”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„W danym roku, z tego samego tytułu nauczycielowi akademickiemu może być przyznana tylko jedna nagroda indywidualna lub zespołowa ministra albo Rektora”;

4) § 5 ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„Nagrody Rektora przyznawane są corocznie w październiku za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku ubiegłym”;

5) § 6 ust. 1 i 4 otrzymują brzmienie:

„1. Z wnioskiem o przyznanie nagród nauczycielom akademickim może występować Rektor. W pozostałych przypadkach wnioski składają dziekani, po zasięgnięciu opinii rady wydziału oraz kierownicy jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i Dyrektor Biblioteki”;

„4. Do wniosku o nagrodę z tytułu wyróżniającej się pracy doktorskiej lub osiągnięcia habilitacyjnego należy dołączyć zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego.”;

6) skreśla się § 8, co powoduje zmianę numeracji kolejnych paragrafów.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku348.58 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz