fbpx Zarządzenie nr 2/K/17 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 2/K/17 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 2/K/17
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 sierpnia 2017 roku
w sprawie korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 59 ust. 4 oraz § 142 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 1. Uniwersytet Gdański uruchamia system kontroli wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie (dalej Kampus).
 2. Wjazd i wyjazd na teren Kampusu odbywać się będzie wszystkimi dostępnymi bramami, na których zostały zamontowane kolumny szlabanowe w celu weryfikacji uprawnień do wjazdu na teren Uczelni.
 3. Wjazd i wyjazd z terenu Kampusu jest monitorowany i rejestrowany wyłącznie w celach porządkowych i nie oznacza pełnienia przez Uniwersytet Gdański dozoru pojazdów i pozostawionego w nich mienia.
 4. Od dnia 1 września 2017 roku wjazd na teren Kampusu będzie odbywał się za pośrednictwem identyfikatora zbliżeniowego umieszczonego za przednią szybą pojazdu.
 5. W sytuacjach wyjątkowych wjazd na teren Kampusu będzie możliwy za pośrednictwem systemu domofonowego, który łączy bezpośrednio z dyspozytorem Straży Uniwersyteckiej.

 

§ 2.

 1. W celu ubiegania się o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych na terenie Kampusu należy złożyć wniosek o identyfikator uprawniający do wjazdu na teren Kampusu stanowiący załączniknr 1 do niniejszego zarządzenia oraz dokonać opłaty za wydanie identyfikatora.
 2. Identyfikatory uprawniające do wjazdu na teren Kampusu wydawane są odpłatnie zatrudnionym bądź studiującym na Kampusie pracownikom, doktorantom, studentom, słuchaczom studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego i słuchaczom Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz opiekunom osób niepełnosprawnych będących studentami lub pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego, a także kontrahentom, którzy podpisali umowę o współpracy z UG.
 3. Jednej osobie przysługuje jeden identyfikator.
 4. Wypełnione wnioski z potwierdzeniem dokonania wpłaty, zainteresowane osoby składają:

1) pracownicy – w Administracji Budynku właściwej dla miejsca pracy,

2) doktoranci – we właściwym dziekanacie,

3) studenci – w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych lub we właściwym dziekanacie,

4) słuchacze studiów podyplomowych – we właściwym sekretariacie,

5) słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – w Biurze GUTW.

 1. O wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu na teren Kampusu mogą się ubiegać również pracownicy, doktoranci i studenci spoza Kampusu w Gdańsku Oliwie. Wniosek należy wówczas uzasadnić.
 2. Kontrahenci zainteresowani otrzymaniem identyfikatora, uprawniającego do wjazdu na teren Kampusu, zobowiązani są na wniosku potwierdzić zasadność wydania takiego identyfikatora przez osobę nadzorującą umowę o współpracy z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Wydanie aktywnego identyfikatora nastąpi w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.
 4. Wnioskujący odbiera identyfikator w miejscu złożenia wniosku oraz potwierdza podpisem zapoznanie się z Regulaminem wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku Oliwie, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 1. Zmianę danych zawartych we wniosku o wydanie identyfikatora, każdy wnioskujący powinien niezwłocznie zgłosić do Straży Uniwersyteckiej, która jest administratorem bazy danych systemu kontroli wjazdu na teren Kampusu. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować czasowym lub całkowitym cofnięciem uprawnień do wjazdu na teren Kampusu.
 2. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży wydanego identyfikatora, wymagane jest niezwłoczne poinformowanie Straży Uniwersyteckiej.

 

§ 4.

 1. Za wydanie identyfikatora pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 15 zł brutto.
 2. Pracownicy, doktoranci, studenci i słuchacze dokonują wpłaty za wydanie identyfikatora bezpośrednio w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Kontrahenci dokonują opłaty za wydanie identyfikatora w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego lub przelewem na konto nr 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415. Po potwierdzeniu wpłaty przez Dział Finansowy Uniwersytetu Gdańskiego zostanie kontrahentom wystawiona faktura VAT.
 4. Ponowne wydanie identyfikatora z tytułu zagubienia, zniszczenia lub kradzieży wymaga ponownego złożenia wniosku i wniesienia opłaty. Wydanie ponownego identyfikatora powoduje dezaktywację poprzedniego.
 5. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do wjazdu lub ich cofnięcia, opłata o której mowa w ust. 1 nie podlega zwrotowi.
 6. Identyfikatory wydawane dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są aktywne w okresie od 1 października do 31 października roku następnego i mogą być przedłużone nieodpłatnie na kolejny okres po przedłożeniu ważnej legitymacji studenckiej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego
dr Mirosław Czapiewski

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz