fbpx Zarządzenie nr 34/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Gdańskim wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 34/R/15
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
15 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Gdańskim wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.),§§ 80 i 81 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Przez prace szczególnie niebezpieczne występujące w Uniwersytecie Gdańskim rozumie się:

1)      roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych;

2)      prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione;

3)      prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych:

a)      substancji i mieszanin chemicznych, uznanych za szczególnie niebezpieczne na podstawie informacji wynikających z kart charakterystyk substancji niebezpiecznych, w szczególności zaklasyfikowanych do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

-        substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych,

-        substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających,

-        substancje i mieszaniny skrajnie łatwopalne,

-        substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne,

-        substancje i mieszaniny łatwopalne,

-        substancje i mieszaniny bardzo toksyczne,

-        substancje i mieszaniny toksyczne,

-        substancje i mieszaniny szkodliwe,

-        substancje i mieszaniny żrące,

-        substancje i mieszaniny drażniące,

-        substancje i mieszaniny uczulające,

-        substancje i mieszaniny rakotwórcze,

-        substancje i mieszaniny mutagenne,

-        substancje i mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość,

-        substancje i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska;

 

 

b)      szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia.

Pozostałe informacje dotyczące prac wymienionych w § 1 ust 3 oraz wzór do opracowania wykazu prac niebezpiecznych występujących w jednostce organizacyjnej można uzyskać na stronie internetowej Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Uniwersytetu Gdańskiego.

4)      prace na wysokości:

Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

a)      osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,

b)      wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

 

§ 2

Przez maszyny szczególnie niebezpieczne, które mogą być użytkowane w Uniwersytecie Gdańskim rozumie się maszyny, o których mowa w załączniku nr IV do dyrektywy 2006/42/WE, a w szczególności:

1)      pilarki tarczowe do obróbki drewna i podobnych materiałów,

2)      strugarki-wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem,

3)      strugarki-grubiarki do obróbki drewna z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem,

4)      pilarki taśmowe, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem, do obróbki drewna i podobnych materiałów,

5)      wieloczynnościowe maszyny do obróbki drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznych,

6)      wielowrzecionowe czopiarki do obróbki drewna z posuwem ręcznym,

7)      frezarki z pionowym wrzecionem i posuwem ręcznym do  drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznych,

8)      ręczne piły łańcuchowe do obróbki drewna,

9)      odłączalne wały odbioru mocy z przegubami uniwersalnymi i ich osłony,

10)  pomosty do podnoszenia pojazdów,

11)  urządzenia do podnoszenia osób, stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 m,

12)  urządzenia przeznaczone specjalnie do wykrywania obecności osób oraz zapewniania im bezpieczeństwa (bariery niematerialne, maty czułe na nacisk, detektory pola elektromagnetycznego, itp.),

13)  układy logiczne realizujące funkcje bezpieczeństwa.

 

§ 3

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do:

1)      określenia pisemnych szczegółowych wymagań  bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych przez pracowników w podległej jednostce organizacyjnej, w tym do zapewnienia:

a)      bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

b)      dostępu do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jedynie osób upoważnionych i odpowiednio poinstruowanych,

c)      odpowiednich środków zabezpieczających,

d)     instruktażu pracowników obejmującego w szczególności:

-        zapoznanie z instrukcją bezpiecznej pracy/instrukcji stanowiskowej przy wykonywaniu danej pracy szczególnie niebezpiecznej, opracowanej w konsultacji z Inspektoratem BHP,

-        imiennego podziału pracy,

-        kolejności wykonywania zadań,

2)      uaktualniania przez kierowników jednostek organizacyjnych, w których wykonuje się prace szczególnie niebezpieczne „Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w jednostce organizacyjnej” raz w roku, w terminie do końca pierwszego kwartału, w konsultacji z Inspektoratem BHP.

 

§ 4

Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku163.9 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz