fbpx Uchwała nr 14/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014 | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 14/13
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 marca 2013 roku
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014

Status aktu: obowiązujący
Powiązane hasła: 

 

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Gdańskiego określa następujące zasady i tryb przyjmowania na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014:

 

§ 1

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub tytuł równorzędny.

 

§ 2

1.      Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne studia doktoranckie w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat UG, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

2.      Limity przyjęć na poszczególne studia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dziekana, Rektor może zwiększyć limit przyjęć.

 

§ 3

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

 

§ 4

1.      Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami mogą być: opinia pisemna opiekuna pracy magisterskiej, opinia pisemna przyszłego opiekuna naukowego/promotora pracy doktorskiej, list polecający, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin pisemny lub ustny z wybranych dziedzin, dotychczasowe wyniki studiów, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe, list motywacyjny, bądź też wszystkie z wymienionych form jednocześnie.

2.      Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne studia doktoranckie, ustalone przez Senat UG, na wniosek rady jednostki organizacyjnej, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

1.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego są liczone w skali punktowej.

2.      O przyjęciu na studia na podstawie postępowania określonego w ust. 1, decyduje liczba uzyskanych punktów.

3.      Kandydat, który uzyskał 0 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym nie może zostać przyjęty na studia doktoranckie. Szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególne studia doktoranckie mogą określać wyższy minimalny próg punktowy warunkujący przyjecie na studia .


§ 6

1.      Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm. oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).

2.      Od osób wymienionych w ust. 1 wymagany jest dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich (jednolitych bądź drugiego stopnia).

 

§ 7

1.      Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie winni złożyć w tekturowej teczce następujące dokumenty:

1)      podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie internetowej UG;

2)      życiorys;

3)      odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

4)      kserokopię dowodu osobistego, poświadczoną przez komisję rekrutacyjną;

5)      3 kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;

6)      inne dokumenty określone przez jednostkę prowadzącą studia doktoranckie zgodnie z załącznikiem nr2.

2.      Kandydaci mogą złożyć inne dokumenty ich zdaniem istotne w procesie rekrutacji.

 

§ 8

Termin i miejsce składania dokumentów określają Dziekani poszczególnych wydziałów.

 

§ 9

  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powoływana w trybie określonym przez Statut.

2.      Za uczestnictwo w pracach komisji rekrutacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

§ 10

Przedstawiciele samorządu doktorantów mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym jako obserwatorzy, na zasadach określonych przez Dziekanów poszczególnych wydziałów.

 

§ 11

1.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji,

2)      przyjmowanie dokumentów,

3)      przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,

4)      podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doktoranckie,

5)      zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego (zawiadomienie o nieprzyjęciu na studia należy wysłać listem poleconym natomiast o przyjęciu listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru).

2.      Komisja rekrutacyjna nie może zmieniać zasad postępowania rekrutacyjnego ustalonych przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego, z wyjątkiem sytuacji określonych w § 11 ust. 3.

3.      Przewodniczącym komisji rekrutacyjnych udziela się kompetencji w zakresie modyfikowania przez nich postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób niepełnosprawnych.

 

§ 12

1.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

2.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego są ogłaszane w postaci list wywieszanych w miejscu urzędowania komisji rekrutacyjnych. Mogą być równocześnie zamieszczane w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego.

3.      Kandydaci mają prawo, w obecności członka komisji, do wglądu do dokumentów swojego postępowania rekrutacyjnego w terminie trzech dni od daty wywieszenia listy zakwalifikowanych kandydatów, w godzinach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Termin ten należy podać do wiadomości kandydatów.

 

§ 13

1.      Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół. Protokół zawiera wykaz uzyskanych punktów z postępowania rekrutacyjnego.

2.      Protokół oraz decyzje podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.

 

§ 14

Po zakończeniu postępowania komisja rekrutacyjna sporządza:

1)      listę alfabetyczną oraz rankingową (według liczby uzyskanych punktów) wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym,

2)      alfabetyczną listę kandydatów przyjętych na studia doktoranckie wraz z punktacją z postępowania rekrutacyjnego oraz z protokołem z postępowania rekrutacyjnego przekazuje do Działu Kształcenia w terminie do 7 dni od sporządzenia.

 

 

§ 15

1.      Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nieprzyjęciu na studia doktoranckie. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie określonych niniejszą uchwałą Senatu UG i jej załącznikami.

2.      Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu UG.

 

§ 16

Decyzje w sprawie odwołań podejmuje Rektor, po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 17

Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Zasady odpłatności określa Senat UG, zaś ich wysokość Rektor UG.

 

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz