fbpx Zarządzenie nr 31/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie elektronicznych protokołów zaliczenia przedmiotu | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 31/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie elektronicznych protokołów zaliczenia przedmiotu | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 31/R/13
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 marca 2013 roku
w sprawie elektronicznych protokołów zaliczenia przedmiotu

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 40 ust.1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz.1188) oraz uchwałą nr 12/12 Senatu UG z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm. - zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. W roku akademickim 2012/2013 decyzję o wprowadzeniu elektronicznych protokołów zaliczenia przedmiotu na danym kierunku studiów podejmuje Dziekan Wydziału w drodze zarządzenia.
  2. Od roku akademickiego 2013/2014 elektroniczne protokoły zaliczenia przedmiotu obowiązują na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet Gdański dla studentów rozpoczynających naukę w semestrze pierwszym.

 

§ 2

  1. Elektroniczne protokoły zaliczenia przedmiotu wypełniane są przez egzaminatora w Panelu Nauczyciela Akademickiego, będącego integralną częścią Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST, zwanego dalej FAST.
  2. Przez egzaminatora rozumie się osobę uprawnioną do przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia przedmiotu.
  3. System, o którym mowa w ust. 1 działa zgodnie z zarządzeniem nr 19/R/13 Rektora UG z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie obsługi i funkcjonowania Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST.
  4. Szczegółowe instrukcje obsługi FAST umieszczane są bezpośrednio w systemie.

 

§ 3

  1. Nadzór nad terminowym wprowadzaniem danych do Panelu Nauczyciela Akademickiego sprawuje prodziekan właściwy ds. kształcenia lub zastępca dyrektora jednostki odpowiedzialnej za sprawy kształcenia.
  2. Koordynator Wydziałowy Panelu Nauczyciela Akademickiego, zwany dalej Koordynatorem Wydziałowym, blokuje elektroniczne protokoły zaliczenia przedmiotu w wyznaczonym terminie i powiadamia o tym fakcie egzaminatorów w sposób ustalony przez Dziekana Wydziału.
  3. W przypadku niedostarczenia przez egzaminatora papierowej formy elektronicznych protokołów zaliczenia przedmiotów, Koordynator Wydziałowy ma obowiązek powiadomić o tym fakcie prodziekana właściwego ds. kształcenia lub zastępcę dyrektora jednostki odpowiedzialnego za sprawy kształcenia.
  4. Regulacje dotyczące terminowości oraz sposobu dostarczenia wydrukowanych i podpisanych elektronicznych protokołów do Koordynatora Wydziałowego ustala Dziekan, w drodze zarządzenia.

 

§ 4

Zasady obsługi elektronicznych protokołów zaliczenia przedmiotu określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Do dnia 30 kwietnia 2013 roku obsługa egzaminu komisyjnego realizowana jest na dotychczasowych zasadach poza FAST.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik zabezpieczony hasłem dostępnym w Dziale Kształcenia i w Dziale Organizacyjnym UG.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz