fbpx Uchwała nr 52/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek dotyczących uchwalania programów i planów studiów doktoranckich oraz oceny ich realizacji, zgodnie z Krajowymi... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 52/12
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 maja 2012 roku
w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek dotyczących uchwalania programów i planów studiów doktoranckich oraz oceny ich realizacji, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w związku z § 36 ust. 1 pkt 9) Statutu Uniwersytetu Gdańskiego uchwala się, co następuje: 

 

§ 1

Ustala się wytyczne dla rad podstawowych jednostek dotyczących, uchwalania programów i planów studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim oraz oceny ich realizacji, w zgodzie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

 

§ 2

 1. Określenie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich jest opisem zakładanych efektów kształcenia odnoszących się do:
  1. wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki oraz o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki lub sztuki;
  2. umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych;
  3. kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.
 2. Uniwersytet Gdański stwarza warunkido:
  1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
  2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
  3. przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publicznej prezentacji dzieła artystycznego;
  4. realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe;
  5. przygotowania do egzaminów doktorskich;
  6. przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego;
  7. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
 3. Określenie efektów kształcenia odbywa się z uwzględnieniem warunków wskazanych w punkcie 2.

 

§ 3

Program i plan studiów doktoranckich spełniająnastępujące warunki:

 1. Plan studiów jest sporządzany w formie tabelarycznych zestawień podzielonych na semestry lub lata studiów następujących grup (modułów) zajęć dydaktycznych: obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych, zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi.
 2. Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, zgodnie z założonymi efektami kształcenia.
 3. Program studiów doktoranckich tworzy się dla każdej formy prowadzonych studiów. Program studiów doktoranckich prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej zapewnia w obu tych formach uzyskanie tych samych efektów kształcenia.

 

§ 4

Uchwalanie programów i planów studiów doktoranckich odbywa się następująco:

 1. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej przyjmuje program i plan studiów doktoranckich w formie uchwały, której integralnymi elementami są w szczególności:
  1. informacje ogólne w ramach, których podaje:
   • nazwę studiów doktoranckich wraz z jednostką, która je prowadzi,
   • obszar wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej, w ramach, których studia doktoranckie funkcjonują,
   • formę studiów doktoranckich,
   • czas trwania studiów doktoranckich,
   • listę jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących studia w tej samej dyscyplinie naukowej;
  2. program i plan studiów doktoranckich, zgodnie z treścią § 3;
  3. określenie efektów kształcenia, zgodnie z treścią § 2.
 2. Senat zatwierdza określenie efektów kształcenia oraz program i plan studiów doktoranckich w danej podstawowej jednostce, w formie uchwały, której integralnymi elementami są w szczególności:
  1. wniosek o zatwierdzenie przez Senat określenia efektów oraz programu i planu studiów doktoranckich wraz z informacjami ogólnymi, o których mowa w pkt. 1).
  2. program i plan studiów doktoranckich.
  3. określenie efektów kształcenia.

 

§ 5

Oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz oceny prowadzenia badań naukowych przez doktorantów dokonuje kierownik studiów na podstawie zatwierdzonego przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej sposobu jej dokonywania oraz sposobu organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do programów i planów studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim od dnia 1 października 2012 roku.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku253.71 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz