fbpx Uchwała nr 48/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 20/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 48/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 20/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 48/12
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 maja 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 20/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 20/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 3 skreśla się ust. 1, co powoduje zmianę numeracji pozostałych ustępów;
 2. w § 3 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wysokość nagród indywidualnych odpowiedniego stopnia wynosi:

I stopnia – 20.000 złotych,

II stopnia - 10.000 złotych,

III stopnia - 7.500 złotych.”;

 1. w § 3 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wysokość nagród zespołowych odpowiedniego stopnia wynosi:

I stopnia - maksymalnie 40.000 złotych,

II stopnia - maksymalnie 30.000 złotych,

III stopnia - maksymalnie 20.000 złotych.”.;

 1. w § 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4;
 2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„W danym roku, z tego samego tytułu, nauczycielowi akademickiemu może być przyznana tylko jedna nagroda indywidualna lub zespołowa ministra albo Rektora, z wyjątkiem nagród określonych w § 1 ust. 2.”;

 1. § 8 otrzymuje brzmienie:

„W Uniwersytecie Gdańskim przyznaje się nagrody Rektora za uzyskanie tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, na następujących zasadach:

 1. Nagroda w wysokości 25.000 złotych dla nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora habilitowanego, który uzyska tytuł profesora w okresie do 5 lat po uzyskaniu habilitacji (płatna w dwóch ratach: I rata w wysokości 10.000 złotych wypłacana jest w ciągu miesiąca od nadaniu tytułu profesora przez Prezydenta RP, II rata w wysokości 15.000 złotych wypłacana jest po przepracowaniu roku na Uniwersytecie Gdańskim od dnia nadania tytułu profesora. W przypadku uzyskania tytułu profesora po upływie 5 lat od habilitacji nagroda wynosi 20.000 złotych i płatna jest w terminach jak powyżej, w dwóch równych ratach).
 2. Nagroda w wysokości 15.000 złotych dla nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora, który w okresie do 7 lat od uzyskania stopnia doktora uzyskałstopień doktora habilitowanego (płatna w dwóch ratach: I rata w wysokości 5.000 zł wypłacana jest po nadaniu przez radę jednostki organizacyjnej stopnia doktora habilitowanego, II rata w wysokości 10.000 zł wypłacana jest po przepracowaniu roku na Uniwersytecie Gdańskim od dnia nadania stopnia doktora habilitowanego).”;

 

 1. § 10 otrzymuje brzmienie:

„O przyznaniu nagrody Dział Zarządzania Kadrami zawiadamia na piśmie pracownika oraz dziekana właściwego wydziału lub kierownika innej jednostki organizacyjnej UG, podając tytuł, z którego pracownik otrzymał nagrodę.”.

 

§ 2

 1. Ujednolicony tekst uchwały nr 20/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Ujednolicony tekst, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 61/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 20/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich oraz bierze pod uwagę zmiany powszechnie obowiązujących aktów prawnych i zmiany nazw jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz