fbpx Uchwała nr 41/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2011/2012 | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 41/11
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 kwietnia 2011 roku
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2011/2012

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3, z póź. zm.) Senat Uniwersytetu Gdańskiego określa następujące zasady i tryb przyjmowania na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2011/2012:

 

§ 1

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub tytuł równorzędny.

 

§ 2

 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne studia doktoranckie, w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat UG, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
 2. Limity przyjęć na poszczególne studia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały: Limity przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dziekana, Rektor może zwiększyć limit przyjęć.

 

§ 3

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

 

§ 4

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami mogą być: opinia pisemna opiekuna pracy magisterskiej, opinia pisemna przyszłego opiekuna naukowego/promotora pracy doktorskiej, list polecający, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin pisemny lub ustny z wybranych dziedzin, dotychczasowe wyniki studiów, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe, list motywacyjny, bądź też wszystkie z wymienionych form jednocześnie.
 2. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne studia doktoranckie – ustalone przez Senat UG, na wniosek rady jednostki organizacyjnej - określa załącznik nr 2: Zasady postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012.

 

 

§ 5

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są liczone w skali punktowej.
 2. O przyjęciu na studia na podstawie postępowania określonego w ust. 1, decyduje liczba uzyskanych punktów.
 3. Kandydat, który nie uzyskał żadnych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym nie może zostać przyjęty na studia doktoranckie .

 

§ 6

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie na zasadach określonych w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406).
 2. Od osób wymienionych w ust. 1 wymagany jest dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich (jednolitych bądź drugiego stopnia).

§ 7

 1. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie winni złożyć w tekturowej teczce następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie internetowej UG;
 2. życiorys;
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 4. kserokopię dowodu osobistego, poświadczoną przez komisję rekrutacyjną;
 5. 3 kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 6. inne dokumenty określone przez jednostkę prowadzącą studia doktoranckie, zgodnie z załącznikiem nr 2;

     2. Kandydaci mogą złożyć także inne dokumenty ich zdaniem istotne w procesie rekrutacji.

 

§ 8

Termin i miejsce składania dokumentów określają Dziekani poszczególnych wydziałów.

 

§ 9

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powoływana w trybie określonym przez statut. Skład komisji rekrutacyjnej obejmuje: kierownika jednostki organizacyjnej (przewodniczącego), kierownika studiów doktoranckich i co najmniej jednego nauczyciela akademickiego, posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Za uczestnictwo w pracach komisji rekrutacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

§ 10

Przedstawiciele samorządu doktorantów mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym jako obserwatorzy, na zasadach określonych przez dziekana.

 

§ 11

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji,
 2. przyjmowanie dokumentów,
 3. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
 4. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doktoranckie,
 5. zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego (zawiadomienie o nieprzyjęciu na studia należy wysłać listem poleconym natomiast o przyjęciu listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru).
 1. Komisja rekrutacyjna nie może zmieniać zasad postępowania rekrutacyjnego ustalonych przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego, z wyjątkiem sytuacji określonych w § 11 ust. 3.
 2. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnych udziela się kompetencji w zakresie modyfikowania przez nich postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób niepełnosprawnych.

§ 12

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są ogłaszane w postaci list wywieszanych w miejscu urzędowania komisji rekrutacyjnych. Mogą być równocześnie zamieszczane w formie elektronicznej na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Kandydaci mają prawo, w obecności członka komisji, do wglądu do dokumentów swojego postępowania rekrutacyjnego w terminie trzech dni od daty wywieszenia listy zakwalifikowanych kandydatów, w godzinach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Termin ten należy podać do wiadomości kandydatów.

 

§ 13

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół. Protokół zawiera wykaz uzyskanych punktów z postępowania rekrutacyjnego.
 2. Protokół oraz decyzje podpisują: przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.

 

§ 14

Po zakończeniu postępowania komisja rekrutacyjna sporządza:

 1. Listę alfabetyczną oraz rankingową (według liczby uzyskanych punktów) wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. Alfabetyczną listę kandydatów przyjętych na studia doktoranckie wraz z punktacją z postępowania rekrutacyjnego, i wraz z protokołem z postępowania rekrutacyjnego przekazuje do Działu Kształcenia w terminie do 7 dni od sporządzenia.

 

§ 15

 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nieprzyjęciu na studia doktoranckie. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie określonych niniejszą uchwałą Senatu UG i jej załącznikami.
 2. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu UG.

 

§ 16

Decyzje w sprawie odwołań podejmuje Rektor, po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 17

Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość i zasady odpłatności określa Rektor.

 

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz